GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI BİRİMLER VE GÖREV TANIMLARI

 

 

POLİTİKA VE STRATEJİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla uygulamaları izlemek, araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak.

 

 

Ulusal iş sağlığı ve güvenliği politika belgesi, eylem planı ve sonuç raporlarını hazırlamak, takip etmek ve yayımlamak.

 

 

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin sekretaryasını yürütmek.

 

 

İSG alanında uygulanan politikalarının etkinliğine yönelik araştırma projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında koordinasyonu sağlamak.

 

 

İSG alanında belirlenen politikaların uygulanması için Bakanlık düzeyinde gerçekleştirilebilecek stratejilerin ve faaliyetlerin belirlenmesi için çalışmalar yapmak.

 

 

Bakanlığın politika geliştirme ve strateji belirlemeye yönelik çalışmalarına ve iç denetim/kontrol faaliyetlerine katkı sağlamak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında faaliyet gösteren ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri düzenlemek, protokoller yapmak, gerekli irtibat ve eşgüdümü sağlamak, bu kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmaları yürütmek, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

 

Yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal taraflarla işbirliğinin geliştirilmesi ve ortaklaşa veya proje bazlı çalışmalar yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak, uygulamaları takip etmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

 

Kamu ve özel sektör araştırma kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi konularında inceleme ve araştırma çalışmalarını planlamak, yerli ve yabancı kaynaklı projeler hazırlamak, programlamak, uygulamak ve uygulanmasını izlemek.

 

 

Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ve sosyal taraflarla işbirliğine yönelik protokollerin yapılması ve uygulanmasını koordine etmek.

 

 

Genel Müdürlükçe belirlenmiş usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak projelerin tekliflerini almak, gerçekleşmesini ve sonuçlarını izlemek ve arşivlemek.

 

 

Genel Müdürlük personelinin ulusal ve uluslararası kongre, seminer, konferans, sempozyum, eğitim vb. organizasyonlar ile süreli ve süresiz (kitap, dergi vb.) yayınlara makale, poster, bildiri vb. göndermek suretiyle katılım sağlanması gibi faaliyetleri koordine etmek ve takibini yapmak.

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım sağlamak.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak.

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak.

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeler yapmak.

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Genel Müdürlükçe yürütülen mevzuat çalışmalarına katkı sağlamak.

 

 

MEVZUAT İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt düzenlemelerine dair ilgili kişi ve kuruluşlardan gelen görüşleri değerlendirmek ve Genel Müdürlüğün görüşünü bildirmek.

 

 

İlgili kurum ve kuruluşlar, sosyal taraflar ve bakanlık birimleri ile koordinasyon ve işbirliği yaparak iş sağlığı ve güvenliği konularında hazırlanacak veya geliştirilecek mevzuatın belirlenmesi ve hazırlanması çalışmalarına karar vermek ve yürütmek

 

 

Bakanlığın ilgili birimleri ile bakanlıklar ve diğer kurum ve kuruluşlarca hazırlanan mevzuat tasarı ve teklifleri ile ilgili olarak genel müdürlük görüşünü oluşturmak.

 

 

Genel Müdürlüğün faaliyet alanına giren konularla ilgili olarak açılan idari davalara hukuki mütalaa hazırlamak,

 

 

İaşe Bedeli Kurulu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,

 

 

İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin Eğitim Müfredat Komisyonu toplantılarının sekretaryasını yürütmek,

 

 

Tozla Mücadele Komisyonu ve Pnömokonyoz İzleme Birimi çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

İşyeri tehlike sınıfları komisyonu çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım ve diğer dairelerden yapılacak katılımın koordinasyonunu sağlamak,

 

 

AB İlerleme Raporu ile ilgili çalışmalar yapmak,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

 

 

Devlet Denetleme Kurulunun Maden Sektörüne ait yapılan Genel Müdürlük çalışmaları hakkında periyodik raporların hazırlanması,

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında ve Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER) ve ALO 170 aracılığıyla yapılan bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak,

 

 

AB müktesebatı, ILO sözleşmeleri, uluslararası standartlar ve uygulamaları takip etmek, gelişmeler doğrultusunda mevzuatın yenilenmesi ve ihtiyaç duyulan konularda kanuni düzenlemeler yapılması için tavsiyelerde bulunmak,

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal istatistiki bilgileri uluslararası standartlarda derlemek, değerlendirmek ve derlenen istatistiklerin analiz çalışmalarını yapmak,

 

 

Mevzuatın uygulamasına yönelik ilgili tarafları bilgilendirmek ve yol göstermek amacı ile doküman hazırlamak,

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

PİYASA GÖZETİM VE DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Kişisel Koruyucu Donanımların Piyasa Gözetim ve Denetimi ile ilgili mevzuatın hazırlanmasına ve yenilenmesine katkı sağlamak,

 

 

Piyasa gözetim ve denetim elemanlarının eğitimlerini düzenlemek, mevzuata uygun şekilde görevlendirilmelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

 

 

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini planlamak,

 

 

Kişisel koruyucu donanımların piyasaya arz edildiği ve üretimin yapıldığı yerlerde planlı ya da re’sen denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 

Üretilen ve ithal edilen KKD’nin standartlara uygunluğunun belirlenmesi işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemek, işlemlerin bu usul ve esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,

 

 

KKD’ler için Onaylanmış Kuruluşları yetkilendirmek ve denetimlerini gerçekleştirmek,

 

 

Ürün gruplarını sınıflandırmak ve sorumlularını belirlemek,

 

 

Denetimlerde uygunsuz ya da güvensizlik şüphesi bulunan ürünlerin takibinin yapılabilmesi için ürün grup sorumluları ile koordinasyonu sağlamak,

 

 

Ürün grup sorumlularından gelecek bilgiler doğrultusunda ürünlerle ilgili uygunsuzlukların giderilmesini sağlamak,

 

 

Üretici ve ithalatçılarla tespit edilen ürün uygunsuzluğunun giderilmesine dair protokoller yapmak,

 

 

Gerekli görüldüğü durumlarda KKD numunelerinin İSGÜM’de veya harici bir laboratuvarda test ettirilerek sonuçlarını değerlendirmek,

 

 

KKD Teknik Komite çalışmalarını koordine etmek ve sekretaryasını yürütmek,

 

 

Firma ve ürün bazlı olarak idari yaptırımları belirlemek ve uygulamak,

 

 

Ürünlerin kategorizasyonu, belgelendirilmeleri, ithalatta yaşanan sorunları ile ilgili olarak firmalardan veya yetkili kuruluşlardan gelen talepleri değerlendirmek,

 

 

Piyasa gözetimi ve denetimi bilgi yönetim sistemine ilişkin iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 

Denetim sonuçlarına ilişkin raporlama çalışmaları yapmak,

 

 

Mevzuattaki hükümlere aykırı hareket eden kurum/kuruluşlar için ihtar puanlarını uygulamak,

 

 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ile Eğitim Kurumlarında görevli eğiticilerin mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler için ihtar puanlarını uygulamak,

 

 

İhtar puanlarının toplamı yetkilerinin askıya alınmasını gerektiren puana ulaşan kişi ve kurumların yetki belgelerinin askıya alınması için işverene ve Yetkilendirme Daire Başkanlığına bildirimde bulunmak,

 

 

Eğitim kurumlarınca düzenlenen programların örgün eğitim devam kontrollerinin yapılması ve devamsızlık sonucu sınava giremeyecek adayların Belgelendirme ve Sınav şubesine bildirilmesi,

 

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerine katılım sağlamak,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak,

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını sonuçlandırmak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

 

YETKİLENDİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Eğitim Kurumları, OSGB ve TSMB olarak faaliyet gösterecek kurum/kuruluşların başvuru dosyalarını incelemek, hatalı veya eksik belgesi olan dosyaları talep sahibine yazılı olarak iade edilmesini ve/veya elektronik ortamda bildirilmesini sağlamak, 

 

 

Eğitim kurumlarının program onaylarının e-devlet üzerinden yapılmasını sağlamak,

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak sınavların gerçekleştirilmesi adına protokollerin hazırlanması ve güncellenmesini sağlamak,

 

 

Sınavların yapılmasını/yaptırılmasını sağlamak,

 

 

Sınav ve belgelendirme işlemlerine ilişkin duyuruların hazırlanmasını ve kişilerin bilgilendirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

 

 

İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli sertifika başvuru incelemelerinin, yazışmalarının yapılmasını ve evrakların incelenerek arşivlenmesini sağlamak,

 

 

İş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli sınav başvuru incelemelerinin, yazışmalarının yapılmasını ve evrakların incelenerek arşivlenmesini sağlamak,

 

 

Eğitici belgesi başvuru incelemelerinin yapılmasını, başvuru incelemelerinin, yazışmalarının yapılmasını ve evrakların arşivlenmesini sağlamak,

 

 

İSG-KATİP ile ilgili gerekli analiz çalışmalarının yapılmasını sağlamak organizasyonunu yapmak,

 

 

Yazılım hizmeti sunan firmaların geri bildirimlerini toplamak, toplantı düzenlemek, bilişim faaliyetleri gerçekleştirmek,

 

 

İSG-KATİP üzerinde kayıtlı verilere ilişkin istatistikleri düzenlemek/raporlamak,

 

 

OSGB, TSMB ve Eğitim kurumları denetimlerini planlamak ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

 

 

Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinden, denetim programlarında görev alacak kişileri belirlemek, ilgili eğitimleri gerçekleştirmek ve görevlendirmek,

 

 

Mevzuattaki hükümlere aykırı hareket eden kurum/kuruluşlar, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri için ihtar puanlarının uygulanmasının sağlanması,

 

 

Ulusal İSG politikaları çerçevesinde projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve sonuçlarının paylaşılması,

 

 

Ulusal İSG politikaları çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütülmesi amacıyla ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği çalışmalarının planlanması, yürütülmesi ve çıktılarının paylaşılması,

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel yayın hazırlanması, etkinlik ve eğitimlere katılım sağlanması,

 

Mesleki Yeterlilik Kurumu sektör komitelerine katılım sağlanması,

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Daire Başkanlığı görüşünün oluşturulması,

 

 

Daire Başkanlığı adına yürütülen faaliyetlerle ilgili istenen bilgilerin sunulması,

 

 

Stratejik yönetim kapsamında hazırlanan dokümanlara Daire Başkanlığı adına katkı sağlanması,

 

 

İç kontrol sisteminin uygulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara Daire Başkanlığı adına katkı sağlanması,

 

 

PGD Daire Başkanlığınca planlanan denetimlere katılım sağlanması,

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve e-posta kanallarından gelen taleplerin Daire Başkanlığı görev tanımı çerçevesinde sonuçlandırılması,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevlerin yürütülmesi,

 

 

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının komitelerine katılım sağlanması,

 

 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan komisyonlara katılım sağlanması,

 

 

YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel ihtiyacı ile ilgili çalışmalar yapmak,

 

 

Genel Müdürlük personelinin özlük ve kadro işlemleri ile ilgili olarak; yıllık izin, ücretsiz izin, mazeret izni, hastalık izni ve kadro derece yükselmeleri işlemlerinin takip ve kontrolünü sağlamak,

 

 

Personel görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını ve onayların alınmasını sağlamak,

 

 

Personel görevlendirilmelerinde yurt içi ve yurt dışı geçici görev yolluklarının yapmak,

 

 

Genel Müdürlük personelinin hizmet içi eğitimleri konusunda eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi çalışmalarına katılmak ve bu kapsamda Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı ile yapılacak yazışmaları hazırlamak,

 

 

Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının görüşleri doğrultusunda İSG Uzman Yardımcılarının Temel Eğitim Planının hazırlanması, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulamasını sağlamak,

 

 

Personeli ilgilendiren konulardaki yazılarla ilgili duyuruyu yapmak,

 

 

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından gelen Bütçe Çağrısı üzerine, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaçlarını belirlemek ve Genel Müdür tarafından onaylanan ihtiyaçlar doğrultusunda bütçe teklifi çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve bütçe teklifini Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi için gerekli evrakın hazırlanmasını sağlamak,

 

 

Bütçe Kanunu ile belirli ödeneklerin serbest bırakılma oranlarına göre bütçenin sarfı ile ilgili çalışmaları yapmak,

 

 

Daire Başkanlıklarının taleplerini bütçe tekniklerine ve kanun teklifi hazırlıklarına uygun olarak incelenmesini ve serbest bırakma oranlarına göre harcamaların gerçekleşmesini sağlamak,

 

 

Genel Müdürlüğün gelen-giden evrak, arşiv hizmet ve faaliyetlerini ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlemek ve yürütümünü sağlamak,

 

 

Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu demirbaş ve sarf malzemelerinin piyasadan veya DMO aracılığı ile temini ve tedariki için gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

 

 

İlgili mevzuat çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak,

 

 

Genel Müdürlüğümüzün telefon, faks, cep telefonu ve internet vs. faturalarının ödenmesini ve Bakanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’na intikali için,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili ulusal ve uluslararası projeleri uygulamak,

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak,

 

 

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlamak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak

 

 

 

EĞİTİM TANITIM VE ORGANİZASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

 

Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler, tanıtım, organizasyon ve medya ile olan ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,

 

 

Ulusal veya uluslararası kongre, konferans, panel, çalıştay vb. toplantıların düzenlenmesine dair çalışmaları planlamak ve gerçekleşmesini sağlamak,

 

 

İş sağlığı ve güvenliği konusunda diğer kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantıların takibinin ve duyurusunun yapılmasını sağlamak,

 

 

Faaliyet konularımız ile ilgili yayın ve dokümantasyon (kitap, dergi, broşür, afiş, spot film, animasyon vb.) çalışmaları kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak ve basılan materyallerin dağıtımını sağlamak.

 

 

Ceza paralarının banka işlemlerinin yürütümü ile bu kapsamda Başkanlığa intikal eden sarf belgelerinin kontrolünün yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını sağlamak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ve bu bilincin yerleştirilmesi amacıyla her yıl ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası’ düzenlemek.

 

 

Diğer kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa eğitim ve organizasyonlarını planlamak ve yapmak.

 

 

Faaliyet alanına giren konularda hedef kitlelere yönelik eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim modülleri ve materyalleri oluşturmak, eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek,

 

 

Genel Müdürlüğün faaliyet konuları ile ilgili yayın ve dokümantasyon çalışmaları yapmak ve bu çalışmalara ilişkin istatistikleri hazırlamak,

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında araştırma ve geliştirme kapasitesini artırmak, araştırma ihtiyaçlarını ve önceliklerini tespit etmek, gerekli veri tabanını oluşturmak ve mevcut imkânları geliştirerek kullanıma sunmak.

 

 

Araştırmalardan elde edilen sonuçların ve bulguların uygulamaya aktarılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunan kişi, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve sunulan hizmetlerin geliştirilmesi yönünde öneriler geliştirmek.

 

 

Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, düzenli olarak yıllık hizmet içi eğitim programları hazırlamak, planlamak ve yürütülmesine yardımcı olmak.

 

 

Genel Müdürlük tarafından yürütülen proje çıktılarının ve inceleme ve araştırma faaliyetlerinden elde edilen sonuçların ve bulguların yayınlanmasını sağlamak.

 

 

İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yönelik, sektörel bazlı İSG uygulama rehberlerini yayınlamak.

 

 

İş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet sunan kişi ve kuruluşların bilgi alış verişinde bulunabileceği ortak platformlar oluşturmak.

 

 

Ulusal ve uluslararası fuar, kongre, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılara katılım ile ilgili koordinasyonu sağlamak.

 

 

Uluslararası, ulusal, bölgesel veya yerel yayın yapan radyo ve televizyonlarda, sosyal medyada yayınlanmak üzere bilgilendirici, uyarıcı, tanıtıcı ve eğitici mahiyette yayınlar hazırlamak, hazırlatmak ve yayınlanmasını sağlamak.

 

 

Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili sosyal medya araçlarını kullanmak ve yönetmek.

 

 

Basın yayın kuruluşları ile iletişim kurmak.

 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile ilgili olarak Genel Müdürlük görüşünü oluşturmak.

 

 

Bilgi Edinme Kanunu kapsamında Başbakanlık Bilgi Merkezi (BİMER), ALO 170 ve İSGGM e-postalarına daire başkanlığının görev alanına giren konularda bilgi edinme başvurularını koordine etmek ve sonuçlandırmak.

 

 

Bakanlık yıllık eylem planlarında daire başkanlığının sorumluluğunda olan hedeflerin gerçekleştirilmesi için strateji oluşturmak.

 

 

Görev alanına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim faaliyetlerine katılmak ve yürütmek,

 

 

Görev alanına giren konularla ilgili projeler yapmak,

 

 

Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.