SAYISAL BİLGİLER

1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

(31.12.2005 tarihi itibariyle)

Genel

Yabancı

Türk

Erkek

Veri yoktur.

Veri yoktur.

2.730

Kadın

Veri yoktur.

Veri yoktur.

409

Toplam

2.753.700

1.797.400

3.262

2004 yılı sonu itibariyle 4.850 olan Türk nüfus 2005 yılı içinde taşımacılık sektöründeki daralma nedeniyle önceleri 2.500'ler düzeyine gerilemiş, ancak, gerek taşımacılık faaliyetlerinin tekrar hızlanması ve gerekse TEKFEN firmasının aldığı ihale nedeniyle yeni getirilen vatandaşlarımızın sayısındaki artışa bağlı olarak 3.262'ye çıkmıştır.

2. Çalışan vatandaşlarımızın sayısı

31.12.2004

tarihi itibariyle

31.12.2005

tarihi itibariyle

Erkek

4.441

2.571

Kadın

140

89

Toplam

4.581

2.660

Kaynak : Kuveyt İçişleri Bakanlağı istatistikleri ile Büyükelçiliğimiz kayıtları ve Kuveyt Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimiz gözlemleri.

3. Çalışan Vatandaşlarımızın İşkollarına Göre Dağılımı

İşkolları

31.12.2004

31.12.2005

Ulaşım

2.531

450

Berber

620

610

Lokanta

530

300

İnşaat

500

450

Diğer

400

850

Toplam

4.581

2.660

Kaynak : Büyükelçiliğimiz kayıtları ve Kuveyt çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğimiz gözlemleri.

4. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Veriler

Kuveyt yasaları, Kuveyt'te çalışan yabancıların kendi adlarına iş kurmalarına imkan tanımamaktadır. Bununla beraber, önemli sayıdaki vatandaşımızın "muvazaalı" bir şekilde kendi nam ve hesabına işyeri çalıştırdıkları bilinmektedir. Yaygın olarak uygulanan usul, ruhsat sahibi, hukuken yetki ve sorumluluk taşıyan Kuveytli kefilin işletmesini, kira, kar payı veya hisse karşılığında bir yabancıya icar etmesidir. Bu yöntem benimsenmek suretiyle sayılarının 700 ile 800 arasında değiştiği tahmin edilen vatandaşımız berber, kuaför, aşçı, kebapçı, boyacı, mobilyacı, kuyumcu, marangoz, kadın ve erkek terzisi, döşemeci, inşaatçı, inşaat taşeronu, otomobil tamircisi olarak hem emeğini ve hem de sınırlı olsa da sermayesini koyarak kendi nam ve hesabına işyerleri işletmektedir.

Ayrıca, Kuveyt firmalarına ortak olan ve ortaklıkları Kuveyt Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tescil edilmiş bulunan inşaat ve mobilya alanında faaliyet gösteren bir kaç vatandaşımızla birlikte Kuveyt'te diş doktoru, inşaat ve elektronik mühendisi, memur, öğretim üyesi, öğretmen, bilgisayar uzmanı, jeolog, petrol mühendisi, hastabakıcı, tüccar, din görevlisi, karate antrenörü vb. mesleklerde çalışan vatandaşlarımızın sayısının yaklaşık 120 kadar olduğu tahmin edilmektedir.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK ŞİRKETLERİYLE İLGİLİ BİLGİLER

 

Rapor dönemi içinde TEKFEN firması 221 milyon ABD Dolarına ulaşan, Kuveyt Petrol Şirketi için petrol tankları inşaatı ihalesini almıştır.

Anılan firmamız proje kapsamında 1.300 dolayında işçi istihdam etmeyi ve bu işçilerden 700'ünü Ülkemizden getirmeyi planlamaktadır. Esasen firmanın faaliyetleri geçtiğimiz yıl sonuna doğru başlamış olup, halen 183 vatandaşımız TEKFEN firmasında çalışmaktadır. Bunlara ilave olarak Ülkemizden 332 işçi getirilmesine ilişkin yasal işlemler de tamamlanmış bulunmaktadır.

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

1. Ekonomik durum

a) Ekonomik büyüme

Kuveyt Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) 2004 yılında % 19,3'e tekabül eden 2.652,2 milyon Kuveyt Dinar'lık bir artış ile 2003'deki 13.768,1 milyon Kuveyt Dinarı düzeyinden 2004 yılında 16.420,3 milyon Kuveyt Dinarı düzeyine çıkmıştır. Ekonomik büyümeye en önemli katkıyı 2003 yılındaki 6.367,4 milyon Kuveyt Dinarı seviyesinden 2004 yılında 8.613,2 milyon Kuveyt Dinarı seviyesine çıkan ham petrol ve doğal gaz üretimindeki katma değer artışı sağlamıştır.

Öncelikle Kuveyt petrol üretimi alanında OPEC tarafından belirlenen petrol kotalarını aşmıştır. Daha açık olarak ifade edilecek olursa, Kuveyt'in 2001 yılında OPEC tarafından günde 1.741 milyon varil olarak belirlenen petrol kotası aynı yıl günde 1.941 milyon varil olarak gerçekleşmiştir. Keza bu miktar eğilim 2004 ve 2005 yıllarında da devam etmiş ve 2005 yılındaki günlük 2.247.000 varil sınırı aşılarak günlük üretim ortalama 2,5 milyon varil olarak gerçekleşmiştir.

Milli gelirdeki parasal değişime en önemli katkı sağlayan unsurlardan biri de petrol fiyatlarındaki sürekli artış olmuştur. 2001 yılında varili 21,15 ABD Doları olan petrol fiyatı, bu yıldan itibaren tedrici bir artış içine girmiş, 2005 yılında ortalama petrol fiyatı varil başına 47,3 ABD dolarına ulaşmıştır. Bu ise Kuveyt bakımından 2004 yılına nazaran varil başına yaklaşık % 45'lik bir artışa karşılık gelmektedir.

Sonuç olarak Kuveyt'in ekonomik büyümesi düşünüldüğünde bunun esas itibariyle petrol üretim ve fiyat artışlarıyla bağlantılı olduğu mutlaka gözönünde bulundurulmalıdır.

2. Çalışma Hayatı

a) Mevcut Durum

Kuveyt çalışma hayatının en belirgin özelliği çalışma hayatına yabancıların hakim olmasıdır. Aşağıda Kuveyt'in nüfus ile işgücünün dağılımını gösteren tabloda açıkça görüldüğü gibi, yabancı işgücü 2005 yılında, 2004 yılına nazaran yaklaşık % 10 artarak 2004 yılı sonu itibariyle toplam nüfusun hemen hemen % 64,7'sine ve toplam işgücünün de % 81,8'ine ulaşmıştır.

b) Gelişmeler

2005 yılında çalışma hayatına ilişkin olarak Kuveyt'teki en önemli gelişme, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından da çeşitli vesilerle eleştirilere konu olan 1959 tarihli "Özel Sektör İş Yasası"nın tadiline ilişkin olarak başlatılan çalışmalardır. Bu konuda 2004 yılının ilk yarısında ciddi bir çalışma gerçekleştirilmekle birlikte, daha sonraları bu çalışmalar hemen hemen durma noktasına gelmiştir.

3. Sosyal Güvenlik

a) Mevcut Durum

Mevcut hali ile Kuveyt sosyal güvenlik sistemi yabancıları kapsamamakta ve yabancıların Kuveyt'teki çalışmaları dolayısıyla yaşlılık, maluliyet ve ölüm riskleri ile karşılaşmaları halinde kendilerine veya aile fertlerine devamlı bir aylık bağlanmamaktadır.

"Özel Sektör İş Yasası"nda işçinin hastalanması veya kaza geçirmesi halinde kısıtlı bir hastalık parası veya kısıtlı bir maluliyet tazminatı ödenmesinden söz edilmekteyse de, uygulamada iş kazalarıyla karşılaşıldığında tazminat için çok uzun süre harcamak ve son derece karmaşık işlemleri tamamlamak gerekmektedir. Bu bakımdan da anılan Yasa'nın tatmin etmekten uzak olduğu ifade edilebilir. Bu nedenle de çok sayıda işçi çalıştıran büyük firmalar genellikle özel sigortalama yöntemini tercih etmektedirler.

Diğer taraftan, mesleki rejimlerin dışında Kuveyt'te işsiz sakatlara da para yardımlarında bulunulmakta, ayrıca onlara hizmete yönelik olarak gündüz bakımevleri ile rehabilitasyon merkezleri faaliyet göstermektedir.