SAYISAL BİLGİLER

1. Genel, Yabancı ve Türk Nüfus

 

Göç Uyum Ulusal Kimlik ve Ortak Kalkınma Bakanlığı’nın verilerine göre yabancıların sayısı, 2008 sonu itibariyle,  3.078.640; Türklerin sayısı ise 192.997’dir. Bu rakamlara, Fransız vatandaşlığına geçenler ile 18 yaşından küçük yabancılar dahil edilmemiştir.

 

Fransa’daki vatandaşlarımızın sayısı, Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Etüdler Enstitüsü’nün (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques-INSEE) 1999 yılı genel nüfus sayım sonuçları baz alınmak suretiyle, Müşavirliğimizce her yıl resmi rakamlara dayanılarak (yıl içerisinde Fransa’ya gelenler, doğanlar, vefat edenler)  tespit edilen bir önceki yılın sayısına (441.667); aynı şekilde sözkonusu yıl içerisinde Fransa’ya giriş yapanlar ve Fransa’da doğanlar eklenmek; vefat edenlerin sayısı çıkarılmak suretiyle tespit edilmektedir. Buna göre vatandaşlarımızın 2010 yılı sonu itibariyle Fransa’daki nüfusu 553.979’dur.

 

Genel *              Yabancı *           Türk  **   

65.027.000       3.682.218          553.979

 

*  Aralık 2010

** Müşavirliğimizce hesaplanan sayı

 

2. Aktif Vatandaşlarımızın İstihdam  Oranı

 

(%) (2007 sonu itibariyle)

 

Kadın                                           16.5

Erkek                                           67.3

Toplam                                      42.6

 

Kaynak:INSEE-2008

 

Çalışma çağındaki  vatandaşlarımızın iş kollarına göre dağılımını gösterir  istatistiki bilgi temin edilememiştir. Bununla birlikte, Fransa’daki toplam aktif nüfusun milliyet (Fransız/yabancı) cinsiyet ve sektörlere dağılımını gösteren tablo aşağıdadır.

 

Aktif Nüfusun Milliyet/Cinsiyet ve Sektörlere göre Dağılımı (2007 sonu)

 

Faaliyet Alanı

                      Erkek

                    Kadın

 

 

 

Tarım Orman Balıkcılık

Sanayii

İnşaat

Hizmet

  - İşletmelerin Hizmetinde

  - Şahısların Hizmetinde

  - Eğitim, Sağlık Sosyal Hizmet

Fransız

Yabancı

Fransız

Yabancı

 

4.6

21.1

10.4

63.9

14.0

5.8

9.2

 

2.6

14.4

25.9

57.1

18.1

11.3

4.6

 

2.1

9.8

1.3

86.8

11.0

10.4

31.0

 

1.2

6.5

1.2

91.1

15.4

29.6

17.9

Çalışan Yabancıların Toplamı

100.0

100.0

100.0

100.0

 

Kayak : INSEE

 

3. Yabancılar ve Vatandaşlarımız Arasında İşsizlik Durumu

 

2008 yılı sonu itibariyle işsizlik oranı %7-8 seviyelerine yükselmiştir. İstihdam piyasasında kaydedilen bu gelişmeler yabancıları ve tabiatıyla vatandaşlarımızı da derinden etkilemeye başlamıştır.

İşsizlikteki bu artış çalışanların tamamını etkilemekle birlikte,  gençler, uzun süreli işsizler ve yabancılar işsizlikten en çok etkilenen kesimin başında gelmeye devam etmiştir. Yabancılar arasındaki işsizlik oranı ile ilgili periyodik istatistikler yayımlanmamakla birlikte,  INSEE tarafından 2007 yılına ilişkin olarak yayımlanan bir raporda, yabancılar arasında işsizlik oranının (%16,4) hala Fransızların (%7,5) iki katından fazla olmaya devam ettiği, işsizliğin özellikle üçüncü ülke vatandaşları arasında üç kat daha fazla olduğu (% 22) ifade edilmektedir. İşsizlikten en fazla etkilenenler arasında Afrikalılar ve Türkler  (% 25’e yakın) ilk sırada yer almaktadır. AB ülkesi vatandaşları arasında bu oran % 7-8 seviyelerinde iken Fransız vatandaşlığını almış olan yabancılar arasında %13’tür. Türk kadınları arasındaki işsizlik oranı (% 43,5) çok yüksek olup Türk erkeklerin iki katıdır.

 

4. Serbest Çalışan Vatandaşlarımızla İlgili Bilgiler

                                                                                 

Serbest çalışan vatandaşlarımızla ilgili sayısal bilgiler temin edilememiştir. 2006 ve 2007 yılı raporlarımızda da belirtildiği gibi, vatandaşlarımızın kendi iş yerini kurma konusundaki girişimci yapısının kolaylıkla fark edildiği değişik kesimlerce ifade edilmektedir. Paris ve çevresinde (İle de France) hızlı yemek türü diye isimlendirilen yerlerin (dönercilik), inşaat sektörünün ve terzi tamirat atölyelerinin önemli bir kısmının vatandaşlarımız tarafından işletildiği bilinmektedir. Bu tespit Fransa geneli için de, oran farklılıklarıyla birlikte, benzerlik arz etmektedir. Bununla birlikte, eğitimlerinin tamamını veya önemli bir kısmını Fransa’da tamamlayan gençlerimiz arasında meslek yelpazesinin giderek çeşitlendiği görülmektedir.

 

Fransa genelinde kendi hesabına çalışan vatandaşlarımızın oranının % 30 civarında olduğu ve bu oranın giderek artış eğilimi gösterdiği gözlemlenmektedir. Nitekim İNSEE tarafından 2007 yılına ilişkin yayımlanan bir raporda yabancılar arasında ticari faaliyette bulunanların sayısında her yıl artış gözlemlendiği ifade edilmektedir.

 

 

5. Türkiye’de İkamet Eden Vatandaşlarımıza Yapılan Sosyal Güvenlik Ödemeleri (*)

 

 Fransız sosyal güvenlik kuruluşları tarafından Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımıza 2007 yılında yapılan ödemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablodadır.

 

 

Yararlanan     Vatandaş Sayısı

 

Ödeme Türü

Toplam (€)

İşkazası ve Meslek Hastalıkl. Aylığı

504

1.756.654,25

Malüliyet Aylığı

49

229 993,52

Yaşlılık Aylığı

9.489

   18.609163,62

Dul Aylığı

3.467

    7.18 6531,51

Dulluk Yardımı

4

75 483,41

Ölüm Yardımı

1

3 899,70

Çocuk Paraları

553

323 418,31

(*) Ek emeklilik yaşlılık ve dul aylıkları bu rakamlara dahil değildir.

  Kaynak : Centre des Liasons Européennes et İnternationales de Securite Sociales-CLEISS

 

6. Aile Yardımlarıyla (Çocuk Paraları) İlgili Sayısal Bilgiler

 

            Fransa’da Çocuk Parası Miktarları

 

Çocuk sayısı

Fransa’da ikamet eden (Aylık/(€))

Türkiye’de ikamet eden (Aylık/(€))

1. Çocuk

Ödenmemektedir.

13,16

2. Çocuk

120,32

43,31

3. Çocuk

274,42

68,31

4. Çocuk

428,61

73,14

+ her bir çocuk

- 11-15 yaş arası çocuklar için

- 16-19 yaş arası çocuklar için

 

154,14

 

+ 33,84

 

+ 60,16

Ödenmemektedir.

 

 

 

Kaynak : Aile Yardımları Sandığı  (C.A.F.) ve CLEİSS

 

 

7. Türk Derneklerine İlişkin Sayısal Bilgiler

 

Fransa’da vatandaşlarımız tarafından kurulan ve Başkonsolosluklarımıza bildirimde bulunan derneklerin sayıları, görev bölgeleri itibariyle aşağıdaki tablodadır.

Başkonsolosluk

Görev Bölgesi

Bölgedeki

Vilayet Sayısı

Bölgedeki

Dernek Sayısı

Paris

39

120+4 Üst.Krl.

Lyon

16

 112+2 Üst. Krl.

Marsilya

30

  41+ - Üst.Krl.

Strazburg

10

 43+1 Üst.Krl.

Kaynak : T.C. Başkonsoloslukları-2008

 

 

8. Vatandaşlarımızın Yönetime (Genel ve Yerel) Katılımı İle İlgili Bilgiler

 

Fransa’da AB üyesi ülke vatandaşları dışındaki yabancıların yerel ve genel seçimlere katılma hakkı bulunmamaktadır. Ancak, Fransız vatandaşlığını da  elde etmiş olan vatandaşlarımız da aynı konumdaki diğer yabancılar gibi bu hakkı kullanmaktadır. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ise, ikamet ettikleri mahaldeki yerel seçimlere ve Avrupa Parlamentosu  seçimlerine katılabilmektedir.

 

MEVZUAT VE UYGULAMA DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Tamamlayıcı Emekli Aylığı

Sosyal güvenlik mevzuatında ( (Code de la Sécurité Sociale , madde L814.2) yapılan değişiklikle, emekli veya dul aylığının miktarı düşük olanlara yapılan tamamlayıcı emekli aylığı yardımı (complément de retraite) , 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere, Fransa dışında ikamet eden (AB ülkeleri dâhil) Fransız emekli veya dul aylığı sahiplerine ödenmemektedir.

  2. 2005 yılı Sosyal Güvenlik Bütçe Yasası

2005 Yılı Sosyal Güvenlik Bütçesine ilişkin 20 Aralık 2004 tarihli ve 2004/1370 sayılı Yasa, bir bakıma, 13 Ağustos 2003 tarihli Hastalık Sigortası Reformuna ilişkin yasanın tekrarı olup, sağlık harcamalarının kontrol altına alınmasına yönelik hükümleri pekiştirmektedir.

Yasa;

?  sağlık reçetelerinin daha etkin şekilde denetim altında tutulabilmesi için hastane ve sağlık merkezi pratisyen doktorlarına kişisel kimlik numarası verilmesini,

?  sağlık karnesinin aşırı kullanılması ve hile ile mücadele amacıyla tedbirler alınmasını öngörmektedir.

Yasa ile sosyal güvenlik bütçesinin gelirleri de;

?  sosyal güvenliğe katkı sağlayacak kurumların 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren dayanışma ve yardımlaşma sandıklarını da içine alacak şekilde genişletilmesi,

?  yaşlı ve sakatlara ilişkin bazı fonların kullanımında kısıtlamaya gidilmesi,

?  tütün mamullerinden alınan payın % 21,4'ten % 32,5'e yükseltilmesi suretiyle artırılması

yoluna gidilmiştir.

Bütçe ile belirlenen hedeflerin aşırı tüketim gibi sebeplerle aşılması durumunda, kamu kurumlarının ulusal sigorta kurumlarınca uyarılması sisteminin getirilmesi de ayrı bir tedbir olarak uygulamaya konulmuştur.

3. Ayrımcılık ve HALDE

Çalışma ve İstihdam Bakanı tarafından önerilen ve 30.12.2004 tarihli ve 2004-1486 sayılı "Ayrımcılık ve Eşitlik İçin Mücadele Yüksek Otoritesi" Yasası ile kurulan ve Mart 2005 tarihinden bu yana faaliyet gösteren Ayrımcılık ve Eşitlik İçin Mücadele Yüksek Otoritesi (La loi portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité-HALDE) , ayrımcılık ve benzeri uygulamalara maruz kalmış kişilere yönelik bir kurumdur. Kurul'un çoğu hâkimlerden seçili 50 kadar daimi çalışanı bulunmaktadır. Yaş, cinsiyet, sağlık durumu, kökeni, sendikal faaliyet gibi konulara bağlı olarak ayrımcılığa uğrayan herkes HALDE'ye başvurabilmektedir. Yılsonu itibariyle 1.000'in üzerinde başvuruda bulunulmuştur.

4. Sosyal Uyum Yasası

18 Ocak 2005 tarih ve 2005/32 sayılı Sosyal Uyum Programı Yasası, istihdamı harekete geçirmek için, ekonomik nedenle işten çıkarmaya ilişkin hükümleri, mutabakat yöntemlerini ve yeniden sınıflandırma gibi birçok düzenlemeleri içermektedir.

Yasa ile çalışma hayatına geçişte özel sorunu olan kişilere yönelik olarak "Gelecek Sözleşmesi- Contrat d'avenir " oluşturulmuştur. En az 6 aydan bu yana RMI, ASS veya API yardımı alan işsiz kimse, devlet, yerel yönetimler ve bazı özel sektör dalları ile azami 12 ay uzatılabilecek olan 24 aylık bir sözleşme imzalayabilecektir. Söz konusu sözleşme, haftalık 26 saat çalışma karşılığında (asgari ücret üzerinden), mesleki bir projenin hayata geçirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. "Gelecek Sözleşmesi" süresi belirli iş kontratı olup, sözleşmeye taraf olan işverenlere bazı muafiyetler getirilmektedir.

Yasa ile aynı şekilde, "Uyum Sözleşmesi-Çalışma Asgari Geliri" (Contrat d'Insertion-Revenu Minimum d'Activité (CI-RMA) sözleşmesinden yararlananların yardımlara hak kazanabilmesi, "Gelecek Sözleşmesi"nde olduğu gibi 6 aylık süreden itibaren başlamaktadır. Bu sözleşmeden yararlananların sosyal hakları, faaliyet gelirleri üzerinden hesaplanacaktır. RMI yardımı alan bir kimse, bir ücret karşılığı icra ettiği kısmi çalışma ile bu sözleşme kapsamında icra ettiği kısmi çalışmayı birleştirebilecektir. Sözleşme, geçici iş akdi çerçevesinde imzalanacak ve süresi belirli iş akdi olarak iki defa yenilenebilecektir. Sözleşme sahipleri, akit süresince, Yetişkin Özürlü Yardımından (AAH) genel hukuk kuralları içerisinde yararlanmaya devam edeceklerdir.

Yasa ile ayrıca, çeşitli uyum sözleşmeleri (SİFE, SAE...) "İstihdam İnisiyatif Sözleşmesi" (Contrat d'Initiative Emploi-CIE) adlı tek bir sözleşme altında birleştirilmiştir.

Yasa, devlet ile yerel yönetimler tarafından 16-26 yaş grubu arasındaki meslek bakımından vasıfsız nitelikteki gençler için meslek edindirme kursları düzenlenmesini öngörmektedir. Bu akit kişiselleştirilmiş refakat uygulamasından yararlanan gençlere yöneliktir.

Yasa, kamu istihdam servislerinin düzenli bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik bir dizi tedbiri de içermektedir. Bu kapsamda, işverenlere ve işsizlere daha iyi hizmet sunmak amacıyla istihdam evlerinin kurulması öngörülmektedir. Nitekim, bu amaçla kurulan ev sayısı 110 civarındadır.

Yasa ile, aynı zamanda, iş arama ve iş bulma konusunda İş Bulma Kurumu'nun (ANPE) tekeli kaldırılarak, işsizlere ücretsiz hizmet verme ve ayrımcılık yapmama prensibi çerçevesinde, özel teşebbüse de işe yerleştirme faaliyetinde bulunma imkanı verilmektedir.

Yasa hükümleri çerçevesinde, sosyal taraflar 5 Nisan 2005 tarihinde, ekonomik nedenle işten çıkarılan işçilere yönelik ulusal düzeydeki "Mesleklerarası Kişisel İntibak Sözleşme"sini ( La Convention de reclassement personelisé-CRP) imzalamışlardır. Bu düzenleme 18 Ocak 2005 tarihli sosyal uyum yasasında öngörülmektedir. 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren sözleşme ile 1.000 kişiden daha az sayıda ücretli çalıştıran işverenler, ekonomik nedenle işten çıkarmayı düşündüğü işçilerine kişisel intibak sözleşmesinden (psikolojik destek, yönlendirme, refakat etme, mesleki beceriyi değerlendirme...) faydalanmasını önerebilecektir. Sözleşme kapsamında işten çıkarılan kişiler, iş akdinin sona ermesinden sonra, azami 8 aylık bir süre ile yoğunlaştırılmış intibak sözleşmesinden yararlanabileceklerdir. Sözleşmeden yararlanabilmek için, işçilerin en az iki yıllık bir kıdeme sahip olmaları gerekmektedir. Sözleşmeden yararlandırılması düşünülen her işçinin, yazılı olarak, bizzat bilgilendirilmesi, işçinin de önerilen teklifi kabul edip etmediğini 14 gün içerisinde bildirmesi öngörülmektedir. Kişisel intibak sözleşmesi hükümlerini yerine getirmeyen işveren belirli cezalara çarptırılacaktır.

18 yaşından küçük çıraklara uygulanan gece çalışma yasağına getirilen istisnai uygulama alanları genişletilmiştir.

Sosyal Uyum Yasası ile belirlenen fiilen iş arama mecburiyeti ve işsizlerin denetimine ilişkin yeni uygulamalar, 26 Ağustos 2005 tarihinde yürürlüğe konmuştur.

Buna göre;

İş arayan bir kişi, aşağıdaki hallerden birinde bulunması durumunda 15 gün ile 12 ay arasında değişen sürelerde İş Bulma Kurumu tarafından iş arayanlar listesinden çıkarılabilmektedir.

  • İş arayanların fiilen ve düzenli olarak iş aradığını kanıtlayamaması,
  • Mesleki beceri ve eğitimine uygun önerilen bir işi, makul bir gerekçeye dayandırmadan kabul etmemek,
  • Çıraklık akdi, profesyonelleşme akdi ve benzeri önerileri kabul etmemek,
  • Kamu istihdam kurumlarınca yapılan çağrılara uymamak veya cevap vermemek,
  • İş göremezlik ve benzeri durumlara bağlı olarak gerekli olan sağlık kontrolünden geçmeyi reddetmek,
  • İş arayanlar listesine kaydolmak veya listede kalmaya devam etmek amacıyla yanlış bilgi vermek.

İşsizlik yardımları, şimdiye kadar sadece devlet (vali) tarafından askıya alınmakta iken, bu düzenleme ile ASSEDİC de tedbir olarak, iş arayan kişinin belirli şartları yerine getirmemesi, yanlış beyanda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, işsizlik yardımlarını azaltabileceği gibi askıya da alabilecektir.

5. Özürlülerin Hak ve Fırsat Eşitliği Yasası

Özürlülerin meslek yaşamına geçişlerini kolaylaştırıcı önlemlerin uygulamaya konması ve haklarının iyileştirilmesi ve özellikle de telafi edici yardımın ihdas edilmesini sağlayan Özürlülerin Hak ve Fırsat Eşitliği, Katılım ve Vatandaşlıklarına ilişkin 11 Şubat 2005 tarihli ve 2005/102 sayılı Yasa yürürlüğe girmiştir.

Yasada;

 Özürlü çalıştırma mecburiyetine ilişkin hükümlerin günün koşullarına uydurulması,

  Kamu sektörünün özürlü çalıştırma mecburiyetinin özel sektör mevzuatı ile uyumlaştırılması ve katkı oranlarının 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren artırılması,

  İstihdam piyasasına giriş, istihdam piyasasında kalma, mesleki beceri ve mesleki vasfa uygun bir işte istihdam edilme konusunda, özürlülere özürleri nedeniyle ayırımcılık yapılmaması prensibinin kanunla belirlenmesi,

  Sosyal taraflara, özel sektörde işkolu düzeyinde her üç yılda bir, işletme düzeyinde ise her yıl, özürlülerin mesleki uyumu ve istihdamlarının devamı konusunda görüşme yapma mecburiyetinin getirilmesi,

  Yaş sınırlaması, sınavlara katılabilme, kısmi çalışma gibi konularda özürlülerin kamu hizmetlerinde yer almalarının kolaylaştırılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılması,

  Gerekli şartlar yerine gelmek kaydı ile, özürlü çocuk yardımına hak kazanan (20 yaşından itibaren) bütün özürlülere 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren, 60 yaşına kadar ödenecek "Özrü Telafi Edici" bir yardımın hayata geçirilmesi

gibi hükümler yer almaktadır.

Yasa, aynı zamanda, normal şartlarda çalışan özürlülerin kazançlarının, Yetişkin Özürlü Yardımı (AAH) ile birleştirilmesi konusunda da iyileştirici hükümler getirmektedir.

6. 35 Saat Reformu

İşyerlerinde mesai saatlerinin düzenlenmesine ilişkin 31 Mart 2005 tarih ve 2005/296 sayılı Yasa, "daha çok kazanmak için daha çok çalışmak" düşüncesinden hareketle, isteğe bağlı olarak toplu sözleşme ile mesai saatlerinin artırılmasını öngörmektedir.

Yasa, işkolu, işyeri veya grup sözleşmesi ile, isteyen işçiye, işvereni ile mutabakat sağlayarak, yasal çalışma süresinin (220 saat) dışında ve haftalık azami çalışma süresini aşmamak kaydı ile fazla mesai yapma hakkı vermektedir.

Azami 20 işçi çalıştıran işletmelere yönelik fazla mesai saatlerinin artırılmasına ilişkin istisnai uygulama 3 yıl uzatılmıştır. Söz konusu işletmelerde, 2008 yılına kadar, fazla mesai saatlerinin 37 saatten itibaren dikkate alınması öngörülmektedir.

7. İstihdamla İlgili Kanun Hükmünde Kararnameler

Hükümete istihdam konusunda acil tedbirler almasına imkân veren 2 Ağustos 2005 tarih ve 2005/893 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeni bir süresi belirsiz iş akdi (Contrat des nouvelles embauches-CNE) oluşturulmuştur. Başlangıçta 26 yaşından küçük gençlerin bütün işletmelerde istihdam edilmesi için düşünülen sözleşme, 20'den daha az sayıda eleman çalıştıran işyerlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Söz konusu akit, süresi belirsiz iş akdi kategorisinde olup, işverene ilk 2 yıl içerisinde her hangi bir gerekçe göstermeden, belirli bir tazminat ödemek suretiyle işten çıkarma yetkisi vermektedir.

Kanun Hükmünde Kararname ile, işçi çalıştırma beyannamesi, çalışanların sigorta primlerinin ve sosyal katılım kesintilerinin ödenmesi gibi sosyal yükümlülüklerin yönetimini kolaylaştırmak amacıyla çok küçük işletmeler için yeni bir işyeri yönetim şekli (Cheque emploi-service) ihdas edilmiştir.

Hükümete yetki veren Kanun Hükmünde Kararname ile

  kamuda görev almada getirilen yaş kısıtlamasının kaldırılması,

  26 ve daha küçük yaştakilerin kamu kuruluşlarında belirli görevlere gelebilmeleri için dönüşümlü kurslar düzenlenmesi,

  bir yıldan fazla süredir işsizlik sigortası kapsamında olanlar ile 26 yaşından küçüklere 6 aylık çalışmalarının sonunda 1.000 Avro'luk yeni bir teşvik sisteminin uygulamaya konması

öngörülmektedir.

8. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

1 Ağustos 2003 tarihli Ekonomik Girişim Yasasının ikinci bölümü niteliğindeki 2 Ağustos 2005 tarih ve 2005/882 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere ilişkin Yasa, işletme sahiplerinin eşleri ve aile fertlerinin belirli bir statüye kavuşturulmasının yanı sıra, büyüklükleri ne olursa olsun, bütün işletmeleri de kapsayacak şekilde çalışma sürelerine ilave bir esneklik, işyeri personel temsilcilerinin görev süresinin 4 yıla çıkarılması, küçük yaştaki çırakların belirli günlerde de çalışabilmelerine izin verilmesi, kaçak çalışmayı önleme gibi konularda iş mevzuatında değişiklikler öngörmektedir.

EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞMELER İLE İSTİHDAM PİYASASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

1. Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler

Fransa ekonomisinde 2. Dünya Savaşından sonraki en büyük daralma 2009 yılında meydana gelmiştir. Gayri safi milli hasıla bir önceki yıla göre % 2,6 oranında gerilemiştir. Ekonomide 2008 yılı ilk aylarında başlayan duraklama yıl sonuna doğru belirginleşmiş ve 2009 yılı başından itibaren gerileme başlamıştır. 2009 yılı sonuna doğru ekonomik canlanma yeniden başlamış olsa da genel ekonomik göstergeler 3 yıl önceki seviyede kalmıştır.  Durgunluk tüm ekonomik faaliyet alanlarında hissedilmiştir. İmalat, enerji, inşaat ve taşımacılık sektörlerinde üretim gerilemiştir. 2009 yılında yatırımlar % 7,1 oranında azalmıştır.

2009 yılında bir yandan nüfusun yeni konut edinme yönündeki eğiliminde % 8,7 gerileme kaydedilirken, diğer yandan üretici firmaların bu alandaki yatırımları % 8 oranında azalmıştır. 2008 yılı sonbaharında yaşanmaya başlayan küresel mali krizle birlikte ortaya çıkan konjonktürel durum işletmeleri yatırımlar konusunda ihtiyatlı davranmaya zorlanmıştır.

Küresel mali krizin etkisiyle, 2009 yılında Fransa ihracatı % 12,4 düşmüştür. İç talepteki daralma nedeniyle, ithalat da aynı şekilde, %10,7 oranında gerilemiştir. Bu verilere göre 2009 yılında dış ticaretteki daralmanın ekonomik büyümeye etkisi -0,2 puan olmuştur (2008 yılında % 0,3). Buna karşın 2008 yılına göre yavaşlama olsa da hane halkı tüketimi 2009 yılında % 0,6 oranında artmıştır. Hane halkı tüketimindeki artışın başlıca nedeninin Hükümet tarafından yeni araç alımının teşviki için verilen prim olduğu açıklanmıştır.

2009 yılında kamu açıkları bir önceki yıla göre hızla artarak GSMH’nin % 7,5’ine ulaşmıştır (2008 yılında % 3,3). Yıl içerisinde vergi gelirleri ekonomik duraklama ve Hükümet tarafından açıklanan muafiyetlere bağlı olarak % 4,2 oranında azalırken, kamu harcamaları önceki yılda olduğu gibi % 3,8 oranında artmıştır.

- Göçmenlerin gelir düzeyleri

Fransa Ekonomik İncelemeler ve İstatistik Enstitüsü (INSEE) tarafından her yıl yayımlanmakta olan “Hane Halkı Gelirleri” 2010 yılı anket sonuçlarına göre 2007 yılında göçmen ailelerin ortalama aylık gelirleri (2.120 avro) yerli bir ailenin aylık ortalama gelirinin oldukça gerisinde (2.810) bulunmaktadır.

Anket sonuçları göçmen aile gelirlerinin 2/3’ünün mesleki faaliyete bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Sosyal yardımların hane halkı geliri içindeki payı göçmenlerde (% 13) yerli nüfusa göre (% 4,6) oldukça yüksek düzeyde bulunmaktadır.

Göçmen hane halkı gelirleri yukarda belirtilen rakamlara göre yerli hane halkına göre % 34 daha düşüktür. Vergiler düşüldüğünde bu fark % 24,7’ye gerilemektedir. Ancak, yaşam kalitesi açısından değerlendirme yapıldığında yerli nüfus ile göçmen nüfus arasındaki bu gelir farkının sonuçları daha ağır olabilmektedir. Zira göçmen hane halkının oluşturan birey sayısı yerli hanelere göre daha fazladır.

Aynı dönem itibariyle göçmenlerin bireysel gelir düzeyleri (1.220 avro) yerli nüfusa göre (% 33) daha düşüktür. Ancak bu fark bütün göçmenler için aynı oranda seyretmemektedir. Zira, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşlarının gelir düzeyi Fransasızlara göre sadece % 14 düşük iken, Magrep ülkeleri vatandaşlarının gelir düzeyi Fransızlara göre % 43 daha düşüktür.

Göçmenler ile yerli nüfus arasındaki gelir farkının eğitim düzeyi, istihdam oranları, kadın erkek istihdamında farklılık, erken yaşta mesleki hayattan çekilme, sosyal yardımlarla yetinme gibi kıstaslar çerçevesinde bir ölçüye kadar açıklanması mümkündür. Ancak anket sonuçları, yaş, cinsiyet, meslek ve aileyi oluşturan birey sayısı açısından aynı gruba dâhil olmakla birlikte yabancılar ile yerli nüfus arasındaki gelir farkının önemli ölçüde devam ettiğini ortaya koymaktadır. Avrupa Birliğine üye ülkelere mensup hanelerin geliri yerli nüfusa göre % 6,7 daha az iken, Magrep ülkeleri için bu oran % 18,5’e yükselmektedir.

2. İstihdam Piyasasında Gelişmeler

İstihdam, İşsizlik ve Sosyal Durum

1954 yılından bu yana istihdam piyasasındaki en büyük daralma 2009 yılında meydana gelmiştir. Yıl içerisinde 257.000 istihdam kaybı olmuştur. İstihdamdaki daralma 219.000 iş kaybıyla ilk çeyrekte yaşanmıştır. 2. ve 3. çeyrekte istihdamdaki daralma az olmakla birlikte varlığını sürdürmüştür. 2009 son çeyreğinden itibaren başlayan iyileşme belirtileri 2010 yılında sonuçlarını pozitif yönde vermeye başlamıştır.

 

İstihdam piyasasındaki krizden tüm sektörler etkilenmiştir. Bununla birlikte hizmet sektörü önceki yıllara göre düşük de olsa istihdam üretmeye devam ederek dengeleyici bir rol oynamıştır.

 

İstihdamdaki daralmaya paralel olarak işsizlerin sayısında da artış kaydedilmiştir. 2010 yılı 3. çeyreği itibariyle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kıstaslarına göre denizaşırı vilayetler hariç Fransa’da işsizlik oranı % 9,3’e olaşmıştır. Deniz aşırı vilayetler dâhil edildiğinde genel işsizlik oranı % 9,7 olarak hesaplanmaktadır.

 

2010 Aralık ayı itibariyle, Fransa genelinde işsiz olup, aktif olarak iş aramak zorunda olanların sayısı 2.725.200’dür. Kısmi çalışan, mesleki eğitim gören veya halen çalışmakla birlikte işinin değiştirmek isteyen ve işsiz olarak İstihdam Kurumunda kayıtlı olanlar da dikkate alındığında toplam işsiz sayısı 4.309.500 olarak hesap edilmektedir.

 

Kıta Fransa’sında yaş grupları ve cinsiyetler itibariyle işsizlik oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir:

 

 

İşsizlik oranı

Değişim

Sayı (X1000)

2010-2. çeyrek

2010-3. çeyrek

Son 3 ay

Son 1 yıl

Genel

9,3

9,3

0,0

0,1

2 631

15-24 yaş

23,3

24,2

0,9

0,5

637

25-49 yaş

8,4

8,3

–0,1

0,1

1 511

50-64 yaş

6,2

6,4

0,2

0,2

482

Erkek

9,1

8,9

–0,2

0,1

1 316

15-24 yaş

22,4

22,8

0,4

–1,2

330

25-49 yaş

8,2

7,9

–0,3

0,3

747

50-64 yaş

6,1

6,2

0,1

0

239

Kadın

9,5

9,7

0,2

0,2

1 314

15-24 yaş

24,5

25,8

1,3

2,4

307

25-49 yaş

8,7

8,8

0,1

–0,1

765

50-64 yaş

6,3

6,7

0,4

0,5

243

 

 

2010 Aralık ayı itibariyle işsizlik verileri

 

2010 Aralık ayı itibariyle İstihdam Kurumu’na kayıtlı bulunan A grubundaki[1] işsizlerin sayısı bir önceki aya göre % 1,0 oranında artarak 2.725.200’e yükselmiştir. İşsizlerin sayısı son bir yılda % 3,0 oranında artmıştır.

 

Aynı dönem itibariyle, B[2] ve C[3] grubundaki işsizlerin sayısı 1.326.500 olarak gerçekleşmiştir. B grubundaki işsizlerin sayısı son 1 ayda % 2,4, son 1 yılda % 5,2 oranında artmıştır. C grubundaki işsizlerin sayısı ise son 1 ayda % 0,9 oranında azalırken, son 1 yılda % 13,9 oranında artmıştır.

 

2010 Aralık ayı itibariyle A, B ve C grubundaki toplam işsizlerin sayısı kıta Fransa’sında 4.051.700 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam son 1 ayda % 0,8 azalış (32.600 kişi), son 1 yılda % 5,3 artış anlamına gelmektedir.

 

İstihdam kurumuna kayıtlı bulunan D[4] ve E[5] grubundakilerin sayısı 2010 Aralık ayı itibariyle 599.000 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem itibariyle D grubunda bulunanların sayısı bir önceki aya göre % 0,8 artarken, E grubunda yer alanların sayısı % 0,7 oranında azalmıştır.

 

2010 yılı 3. çeyreği itibariyle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) kıstaslarına göre denizaşırı vilayetler hariç Fransa’da işsizlik oranı % 9,3’tür. Denizaşırı vilayetler dâhil edildiğinde genel işsizlik oranı % 9,7 olarak hesaplanmaktadır.

 

2010 Aralık ayı itibariyle İş Kurumuna yapılan iş arzları ve cinsiyet, yaş grupları, bölgeler ve işsizlik sürelerine göre işsizlerin sayısı[6] aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

 

- İstihdam kurumuna kayıtlı işsizler

 

 

Gruplar

Dönem

Değişim (%)

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

Fransa (Denizaşırı topraklar hariç)

 

 

 

 

 

GRUP A

2.645,1

2.698,1

2.725,2

1,0

3,0

GRUP B

517,0

531,1

544,1

2,4

5,2

GRUP C

687,1

789,9

782,4

-0,9

13,9

GRUP A+B+C

3.849,2

4.019,1

4.051,7

0,8

5,3

GRUP D

235,1

244,9

246,9

0,8

5,0

GRUP E

2.94,4

354,6

352,1

-0,7

19,6

GRUP A+B+C+D+E

4.378,7

4.618,8

4.650,7

0,7

 6,2

Fransa (Denizaşırı topraklar dâhil)

 

 

 

 

 

GRUP A+B+C

4.087,2

4272,2

4.309,5

0,9

5,4

 

- A grubu işsizlerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı

 

Gruplar

Dönem

Değişim (%)

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

Erkek

1.401,7

1.408,6

1.420,7

 0,9

 1,4

Kadın

1.243,4

 1.289,5

 1.304,5

 1,2

 4,9

25 yaşından küçük

466,6

 437,8

 442,4

 1,1

 -5,2

25 – 49 yaş arası

1.728,6

 1.745,4

 1.759,5

 0,8

 1,8

50 yaşından büyük

449,9

 514,9

 523,3

 1,6

 16,3

25 yaşından küçük erkekler

250,6

 228,9

 230,6

 0,7

 -8,0

25 – 49 yaş arası erkekler

910,0

 904,5

 910,8

 0,7

 0,1

50 yaşından büyük erkekler

241,1

 275,2

 279,3

 1,5

 15,8

25 yaşından küçük kadınlar

216,0

 208,9

 211,8

 1,4

 -1,9

25 – 49 yaş arası kadınlar

818,6

 840,9

 848,7

 0,9

 3,7

50 yaşından büyük kadınlar

208,8

 239,7

 244,0

 1,8

 16,9

GRUP A (TOPLAM)

2.645,1

 2.698,1

 2.25,2

 1,0

 3,0

 

- B ve C grubu işsizlerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı

 

Gruplar

Dönem

Değişim (%)

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

Erkek

524,0

 588,5

 588,1

 -0,1

 12,2

Kadın

680,1

 732,5

 738,4

 0,8

 8,6

25 yaşından küçük

181,3

 186,4

 187,6

 0,6

 3,5

25 – 49 yaş arası

822,0

 900,6

 905,2

 0,5

 10,1

50 yaşından büyük

200,8

 234,0

 233,7

 -0,1

 16,4

25 yaşından küçük erkekler

85,9

 88,6

 88,3

 -0,3

 2,8

25 – 49 yaş arası erkekler

366,0

 412,7

 414,0

 0,3

 13,1

50 yaşından büyük erkekler

72,1

 87,2

 85,8

 -1,6

 19,0

25 yaşından küçük kadınlar

95,4

 97,8

 99,3

 1,5

 4,1

25 – 49 yaş arası kadınlar

456,0

 487,9

 491,2

 0,7

 7,7

50 yaşından büyük kadınlar

128,7

 146,8

 147,9

 0,7

 14,9

B ve C grubu (TOPLAM)

1 204,1

 1 321,0

 1 326,5

 0,4

 10,2

 

- A, B ve C grubu işsizlerin cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı

 

Gruplar

Dönem

Değişim (%)

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

Erkek

1 925,7

 1 997,1

 2 008,8

 0,6

 4,3

Kadın

1 923,5

 2 022,0

 2 042,9

 1,0

 6,2

25 yaşından küçük

647,9

 624,2

 630,0

 0,9

 -2,8

25 – 49 yaş arası

2 550,6

 2 646,0

 2 664,7

 0,7

 4,5

50 yaşından büyük

650,7

 748,9

 757,0

 1,1

 16,3

25 yaşından küçük erkekler

336,5

 317,5

 318,9

 0,4

 -5,2

25 – 49 yaş arası erkekler

1 276,0

 1 317,2

 1 324,8

 0,6

 3,8

50 yaşından büyük erkekler

313,2

 362,4

 365,1

 0,7

 16,6

25 yaşından küçük kadınlar

311,4

 306,7

 311,1

 1,4

 -0,1

25 – 49 yaş arası kadınlar

1 274,6

 1 328,8

 1 339,9

 0,8

 5,1

50 yaşından büyük kadınlar

337,5

 386,5

 391,9

 1,4

 16,1

A, B ve C grubu (Toplam)

3 849,2

 4 019,1

 4 051,7

 0,8

 5,3

 

- İstihdam kurumuna kayıtlı uzun süreli işsizler

 

Gruplar

Dönem

Değişim (%)

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

Fransa (Denizaşırı topraklar hariç)

 

 

 

 

 

1 yıldan az

2.577,9

 2 516,3

 2.528,3

 0,5

 - 1,9

- 3 aydan az

1.014,8

 988,0

 997,9

 1,0

 - 1,7

- 3 ay 6 ay arası

703,7

 689,9

 689,6

 0,0

 - 2,0

- 6 ay 12 ay arası

859,4

 838,4

 840,8

 0,3

 - 2,2

1 yıl ve daha fazla

1.271,3

 1 502,8

 1.523,4

 1,4

 19,8

- 1 yıl – 2 yıl arası

735,1

 839,6

 840,5

 0,1

 14,3

- 2 yıl 3 yıl arası

243,3

 323,8

 336,9

 4,0

 38,5

- 3 yıldan fazla

292,9

 339,4

 346,0

 1,9

 18,1

1 yıldan fazla süreli işsizlerin oranı (%)

33,0

 37,4

 37,6

 + 0,2*

 + 4,6*

Ortalama işsizlik süresi (Gün)

401

440

441

1

40

Fransa (Denizaşırı topraklar dahil)

 

 

 

 

 

1 yıldan beri işsiz olanlar

1.375,4

 1 623,6

 1.645,8

 1,4

 19,7

*: Puan

 

- A, B ve C grubundaki işsizlerin yaş guruplarına göre İstihdam kurumunda kayıtlı kaldıkları ortalama süreler (gün)

 

Gruplar

Dönem

Değişim (%)

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

Fransa (Denizaşırı topraklar hariç)

 

 

 

 

 

- 25 yaşından küçük

121

 127

 132

 5

 11

- 25 – 49 yaş arası

216

 236

 242

 6

 26

- 50 yaşından büyük

306

 349

 353

 4

 47

Genel ortalama

197

 218

 222

 4

 25

Fransa (Denizaşırı topraklar dahil)

 

 

 

 

 

  Tüm yaş grupları

199

 219

 225

 6

 26

 

- İstihdam kurumunda kayıtlı olan ve işsizlik tazminatından faydalanan işsizler[7]

 

Gruplar

Dönem

Değişim

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık

Yıllık

A, B, C, D, E grubundaki işsizler

2.227,7

2.288,8

2.308,1

0,8

3,6

- İşsizlik sigortası rejimi

1.969,6

1.995,5

2.015,0

1,0

2,3

- Ulusal dayanışma rejimi

258,2

293,3

293,1

0,0

13,5

Tüm işsizlere oranı (%)

51,4

49,8

50,0

+0,2*

-1,4*

- İşsizlik sigortası rejimi

45,5

43,4

43,6

+0,2*

-1,9*

- Ulusal dayanışma rejimi

6,0

6,4

6,3

-0,1*

+0,3*

İş aramaktan muaf olanlar

325,7

280,7

276,4

-1,5

-15,1

İş aramaktan muaf olanlar ve tazminattan yararlananların tüm işsizlere oranı (%)

61,5

60,2

60,2

+0,0*

-1,3*

- İşsizlik sigortası rejimi

51,5

50,2

50,3

+0,1*

-1,2*

- Ulusal dayanışma rejimi

10,0

10,0

9,9

-0,1*

-0,1*

*: Puan

 

- A grubundaki işsizlerin bölgeler itibariyle sayıları

 

Bölgeler

Tüm yaş grupları

25 yaşından küçükler

Aralık 

2009

Aralık 

2010

Değişim

Aralık 2010

1 yıllık Değişim

Genel içindeki oran

Alsace

 77,3

 76,8

 -0,7

 13,9

 -11,5

 18,1

Aquitaine

 131,9

 138,9

 5,3

 24,7

 -0,4

 17,8

Auvergne

 49,8

 50,0

 0,5

 9,0

 -9,2

 17,9

Basse-Normandie

 57,0

 58,2

 2,1

 12,5

 -5,7

 21,5

Bourgogne

 61,9

 62,5

 1,1

 12,3

 -6,9

 19,7

Bretagne

 113,7

 115,5

 1,5

 20,9

 -5,2

 18,1

Centre

 97,8

 100,4

 2,7

 19,5

 -4,1

 19,4

Champagne-Ardenne

 56,2

 57,6

 2,5

 11,3

 -6,5

 19,7

Corse

 13,5

 14,7

 9,1

 2,8

 5,1

 19,0

Franche-Comté

 49,8

 47,0

 -5,6

 8,5

 -14,1

 18,0

Haute-Normandie

 82,4

 84,8

 2,9

 18,7

 -4,5

 22,0

Ile-de-France

 494,2

 509,8

 3,2

 69,3

 -3,0

 13,6

Languedoc-Roussillon

 146,4

 152,4

 4,1

 27,7

 -2,5

 18,2

Limousin

 24,9

 26,3

 5,6

 4,9

 -4,1

 18,6

Lorraine

 103,0

 105,1

 2,1

 20,3

 -9,2

 19,3

Midi-Pyrénées

 119,8

 124,8

 4,2

 22,6

 -1,2

 18,2

Nord-Pas-de-Calais

 212,8

 222,3

 4,5

 51,1

 -4,3

 23,0

Pays de la Loire

 135,1

 132,6

 -1,8

 27,1

 -9,2

 20,4

Picardie

 90,9

 93,3

 2,7

 21,5

 -5,5

 23,0

Poitou-Charentes

 69,9

 70,5

 0,9

 13,9

 -5,4

 19,7

Pro.-Alpes-Côte d'Azur

 244,0

 256,3

 5,0

 42,9

 0,0

 16,7

Rhône-Alpes

 249,3

 248,4

 -0,4

 41,9

 -8,9

 16,9

Fransa (Kıta)

 2 681,4

 2.748,2

 2,5

 497,0

 -5,0

 18,1

Guadeloupe

 51,5

 53,6

 4,1

 7,2

 0,4

 13,5

Guyane

 14,6

 16,2

 10,7

 2,6

 8,0

 15,7

Martinique

 39,5

 40,3

 1,9

 6,2

 -2,7

 15,4

Réunion

 101,2

 113,2

 11,9

 19,9

 6,0

 17,6

Denizaşırı topraklar

 206,8

 223,2

 7,9

 35,9

 3,4

 16,1

Fransa geneli

 2 888,2

 2.971,4

 2,9

 532,9

 -4,4

 17,9

 

- A, B ve C grubundaki işsizlerin bölgeler itibariyle sayıları

 

 

Bölgeler

Tüm yaş grupları

25 yaşından küçükler

1 yıldan daha fazla süredir kayıtlı olanlar

Aralık 2009

Aralık 2010

Yıllık değişim

Aralık 2010

Yıllık değişim

Tüm işsizlere oranı (%)

Aralık 2010

Yıllık değişim

%

Alsace

108,0

112,2

3,9

20,2

-6,1

18,0

42,7

31,7

38,1

Aquitaine

200,7

214,1

6,7

36,5

1,6

17,0

78,3

22,4

36,6

Auvergne

77,4

80,0

3,2

14,2

-4,7

17,8

33,0

10,9

41,2

Basse-Normandie

87,7

91,5

4,3

19,3

-2,8

21,1

34,2

19,5

37,4

Bourgogne

93,8

98,8

5,3

19,1

-1,9

19,3

38,7

22,1

39,2

Bretagne

181,1

188,4

4,0

33,7

-3,1

17,9

68,2

21,3

36,2

Centre

152,3

155,8

2,3

29,7

-4,3

19,1

58,8

10,9

37,7

Champagne-Ardenne

82,9

87,2

5,3

16,6

-3,9

19,1

32,8

15,7

37,6

Corse

15,5

16,8

8,0

3,1

5,5

18,3

3,5

32,1

21,1

Franche-Comté

72,1

72,3

0,3

12,5

-10,0

17,3

28,8

17,4

39,8

Haute-Normandie

124,5

132,1

6,1

28,3

-1,1

21,4

54,2

21,5

41,1

Ile-de-France

693,6

724,8

4,5

90,1

-2,3

12,4

270,3

17,0

37,3

Languedoc-Roussillon

198,4

209,5

5,6

35,7

-1,3

17,0

73,4

18,8

35,0

Limousin

39,3

42,0

6,7

7,6

-0,7

18,1

16,7

18,8

39,9

Lorraine

140,2

147,4

5,2

28,4

-5,3

19,3

55,2

28,1

37,5

Midi-Pyrénées

183,1

194,7

6,3

32,5

-0,1

16,7

71,6

17,8

36,8

Nord-Pas-de-Calais

302,7

320,8

6,0

72,5

-2,3

22,6

134,0

16,6

41,8

Pays de la Loire

223,2

231,1

3,5

46,4

-4,4

20,1

90,1

21,9

39,0

Picardie

132,1

139,7

5,7

30,8

-2,0

22,0

55,6

17,3

39,8

Poitou-Charentes

109,1

114,3

4,8

21,8

-1,6

19,1

44,3

18,7

38,8

Pro.-Alpes-Côte d'Azur

331,3

353,0

6,6

56,7

1,7

16,1

120,3

21,5

34,1

Rhône-Alpes

356,6

371,6

4,2

61,4

-4,8

16,5

128,1

24,6

34,5

Fransa (Kıta)

3905,6

4097,9

4,9

717,0

-2,5

17,5

1532,7

19,6

37,4

Guadeloupe

57,3

59,6

4,0

7,8

0,1

13,2

30,3

6,3

50,8

Guyane

16,2

18,0

11,0

2,8

8,9

15,5

6,0

11,7

33,4

Martinique

45,9

45,1

2,6

6,9

-1,8

14,7

23,3

4,9

49,4

Réunion

114,8

129,2

12,6

22,0

6,4

17,1

61,8

31,3

47,9

Denizaşırı topraklar

234,3

254,0

8,4

39,6

3,8

15,6

121,4

17,7

47,8

Fransa geneli

4139,9

4351,9

5,1

756,6

-2,2

17,4

1654,2

19,4

38,0

 

- İstihdam Kurumuna kaydolma nedenlerine göre A, B ve C grubundaki işsizler

 

Kayıt nedeni

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

%

1 aylık değişim

1 yıllık değişim

Fransa (Denizaşırı vilayetler hariç)

 

 

 

 

 

 

Süresi belirli iş akdinin sona ermesi

113,8

123,7

 120,4

 24,8

 -2,7

 5,8

Geçici iş akdinin sona ermesi

28,2

 29,2

 28,9

 5,9

 -1,0

 2,5

Ekonomik nedenle işten çıkarılma

19,3

 15,5

 15,5

 3,2

 0,0

 -19,7

Diğer nedenlerle işten çıkarılma

48,4

 44,5

 42,4

 8,7

 -4,7

 -12,4

İstifa

17,4

 16,8

 15,9

 3,3

 -5,4

 -8,6

İlk kayıt

34,2

 31,1

 28,3

 5,8

 -9,0

 -17,3

Mesleki faaliyete başlama

39,3

 38,6

 39,0

 8,0

 1,0

 -0,8

Diğer nedenler

203,6

213,7

 195,8

 40,3

 -8,4

 -3,8

Toplam

504,2

513,1

 486,2

100,0

 -5,2

 -3,6

Fransa geneli

529,8

539,0

 512,4

 

 -4,9

 -3,3

 

İstihdam Kurumu kayıtlarından silinme nedenlerine göre A, B ve C grubundaki işsizler

 

Kayıt silme nedeni

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

%

Aylık değişim

Yıllık değişim

Fransa (Denizaşırı vilayetler hariç)

 

 

 

 

 

 

İşe başlama

107,4

 91,8

 89,8

 19,9

 -2,2

 -16,4

Staj

33,5

 31,9

 35,9

 7,9

 12,5

 7,2

İş aramaya son verme

40,1

 38,1

 39,3

 8,7

 3,1

 -2,0

 - İş aramaktan muafiyet

8,7

 5,3

 5,7

 1,3

 7,5

 -34,5

 - Hastalık

19,2

 20,6

 20,3

 4,5

 -1,5

 5,7

Güncelleme yapılmayanlar

199,2

 210,4

187,2

 41,4

 -11,0

 -6,0

İdari kararla kaydı silinen

41,2

 45,8

 44,6

 9,9

 -2,6

 8,3

Diğer nedenler

59,7

 58,4

 54,9

 12,2

 -6,0

 -8,0

Toplam

481,1

 476,4

451,7

100,0

 -5,2

 -6,1

Fransa geneli

503,2

 497,9

473,2

 

 -5,0

 -6,0

 

- İstihdam Kurumuna yapılan iş arzları

 

İstihdam türü

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık değişim

Yıllık değişim

Sürekli istihdam (6 aydan fazla)

108,3

 105,7

 103,8

 -1,8

 -4,2

Geçici istihdam ( 1-6 ay arası)

104,0

 112,6

 108,8

 -3,4

 4,6

Geçici istihdam ( 1 aydan az)

36,9

 39,8

 38,0

 -4,5

 3,0

Fransa (Denizaşırı vilayetler hariç)

249,2

 258,1

 250,6

 -2,9

 0,6

Fransa geneli

255,2

 264,2

 256,2

 -3,0

 0,4

 

- İstihdam Kurumunca karşılanan iş arzları

 

İstihdam türü

Aralık 2009

Kasım 2010

Aralık 2010

Aylık değişim

Yıllık değişim

Sürekli istihdam (6 aydan fazla)

90,8

83,0

83,5

0,6

-8,0

Geçici istihdam ( 1-6 ay arası)

89,0

95,4

93,2

-2,3

4,7

Geçici istihdam ( 1 aydan az)

34,2

36,0

33,5

-6,9

-2,0

Fransa (Denizaşırı vilayetler hariç)

214,0

214,4

210,2

-2,0

-1,8

Fransa geneli

219,3

220,1

214,7

-2,5

-2,1

 


- Ortalama ücretler

 

2007 ve 2008 yılında işletmelerin ilgili kamu kurumlarına vermiş oldukları bildirimlerden hareketle hazırlanan ortalama ücretlere ilişkin veriler Araştırma, İnceleme ve İstatistik Genel Müdürlüğünce 2010 Eylül ayında açıklanmıştır.

 

Yapılan açıklamaya göre; 2008 yılında özel ve yarı kamu sektöründe tam gün çalışan bir işçinin brüt aylık ücreti 2.753 avro’ya (2007 yılına göre % 3,4 artış), net ücreti ise 2.069 avro’ya (2007 yılına göre % 3,6 artış) yükselmiştir. Üst düzey yöneticilerin ücretlerindeki artış diğer meslek gruplarına göre daha düşük seviyede seyretmiştir. Kadın ve erkek çalışanlar arasındaki ücret farkı önceki yıllara göre daha da belirginleşmiştir. Örneğin, 2007 yılında bir erkek çalışan kadın çalışandan % 18,8 daha fazla kazanırken bu oran 2008 yılında % 19,1’e yükselmiştir.

 

Net ücretlerdeki artış oranı 500’den fazla çalışanı olan işletmeler (% 3,8) ile 10’dan az işçi çalıştıran işletmelerde (% 3,6) daha fazla olmuştur. Ücret artışlarında faaliyet alanlarına göre de farklılıklar gözlenmektedir. Örneğin artış oranı sanayi sektöründe % 3,9, inşaat sektöründe % 3,8 iken, hizmetler sektöründe % 3,3 olarak gerçekleşmiştir.

 

Son yıllarda ücret arış oranında bir yavaşlama gözlense de, banka, mali kuruluşlar ve sigorta şirketleri çalışanlarının ücretleri en üst seviyede seyretmektedir.

 

Ücretlerdeki net ve brüt artışlar 2008 yılında enflasyon oranının 0,7 puan üzerinde gerçekleşmiştir.

 

- Hayat boyu mesleki eğitim

 

Ekonomi, Sanayi ve İstihdam Bakanlığı, Araştırma, İnceleme ve İstatistik Müdürlüğü’nün Ağustos 2010 sayılı bülteninde yayımlanan verilere göre 2008 yılında temel amacı eğitim ve öğretim olan 14.550 kurum/kuruluş mesleki eğitim faaliyetinde bulunmuştur. Bu kuruluşların % 94’ü kar amaçlı olan veya olmayan özel kuruluşlardan oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mali bilançosu 6,9 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

 

Fransa’da herhangi bir kurumun mesleki eğitim faaliyetinde bulunmasının önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu nedenle birçok kurum/kuruluş iştirakçilerinin talepleri doğrultusunda veya ticari amaçlarına yönelik olarak mesleki eğitim faaliyetlerinde bulunabilmektedir. Bu tür kurumlar da dikkate alındığında 2008 yılında mesleki eğitim faaliyetinde bulunan kurumların sayısı 50.328, toplam mali bilanço ise 11,3 milyar avro olarak açıklanmıştır.

 

Mesleki eğitim programlarından 11,4 milyon kişi yararlanmıştır. Katılımcıların % 81’ini özel sektörce düzenlenen eğitim programlarına katılanlar oluşturmaktadır. Mesleki eğitim kurslarının toplam süresi 755 milyon saat olarak gerçekleşmiştir.

 

Yapılan açıklamada, mesleki eğitim faaliyetinde bulunan kuruluş ayısının oldukça yüksek olmasına karşın, faaliyet hacminin % 46’sının sadece 3 kurum tarafından gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır.

 

Mesleki eğitim kurslarının ortalama süresi 67 saat olmuştur.[1] İşsiz olup, aktif olarak iş aramak zorunda olanlar.

[2] İşsiz olup, aktif olarak iş aramak zorunda olan ve son bir ay içerisinde 78 saat’ten az kısmi çalışanlar.

[3] İşsiz olup, aktif olarak iş aramak zorunda olmayan ve son bir ay içerisinde 78 saat’ten fazla kısmi çalışanlar.

[4] Hastalık izninde bulunan ve mesleki eğitim gören ve bir iş aramak zorunda olmayanlar.

[5] Helen çalışan, ancak işini değiştirmek isteyenler.

[6] Bu bölümde verilen işsiz sayılarını “1000” ile çarpmak gerekmektedir.

[7] Mesleki eğitim hariç.