•  Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Daire Başkanlığı

a) Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın çalışma hayatından doğan hak ve menfaatlerinin korunması,

b) Yurtdışı istihdamının takibi, ihtiyaçların tespiti, bu hususta belirlenecek ülke politikasına katkı sağlanması,

c) Evvelce yurtdışında çalışmış ve ülkemize dönmüş vatandaşlarımızın kanuni emeklilik sigortaları ve özel emeklilik sigortalarından taleplerinin takibi, haklarının temini,

d) Vatandaşlarımızdan elektronik posta yoluyla gelen taleplerin cevaplandırılması,

e) Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin takibi, verilerin derlenmesi, bu kapsamda işgücü istihdamının yönlendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi, Türk firmalarının ve vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerinin değerlendirilmesi,

f) Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde gelen taleplerin incelenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması

g) Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerin yabancılar kanunu, çalışma mevzuatı ve sosyal güvenlik kanunlarının takibi, değişikliklerin tespiti, bu konularda rapor yazılması, bilgi notu çıkarılması, makama arz edilmesi, diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesi,

h) Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkeme kararlarının takibi ile bu kararların vatandaşlarımızın haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde kullanılmasını sağlamak amacıyla bilgi notuna dönüştürülmesi ve yurtdışı teşkilatına iletilmek üzere YTK Daire Bakanlığı’na iletilmesi,

i) Yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili Bakanlığımız görev alanına giren konularda veri derlenmesi ve ilgili diğer daireler ile işbirliği içerisinde hizmete sunulması,

j) Yurtdışında çalışanların yurda dönüşlerinde ilgili ülkedeki ücret ve benzeri konulardaki taleplerinin takibi, kazanılmış olan haklarının temini,

k) Vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkeler öncelikli olmak üzere çeşitli ülkeler hakkında her türlü konuda bilgi temini, ülke raporlarının hazırlanması,

l) Resmi ziyaret ile muhatap ülkeye giden veya o ülkeden gelen Bakan, Bakan Yardımcısı, Parlamento Heyetleri ve Müsteşar ziyaretlerinde ilgili ülke ve görüşme konuları hakkında dosya hazırlanması,

m) Yurtdışında çalışan veya ülkesine dönen vatandaşlarımızın çalışma hayatı ve sosyal güvenlikleri ile ilgili hakları konusunda başvurularının (şahsen veya telefonla) Yurt-Danış bürosunda kabul edilerek gerekli bilgilendirme, yönlendirme ve dilekçe yazımı gibi hizmetlerin verilmesi,

n) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.

 

  •  Anlaşmalar Daire Başkanlığı

a) Sosyal güvenlik alanında yapılacak anlaşmalara ilişkin gerekli incelemelerin yapılması, anlaşmayı uygulayacak yetkili Kurum ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi,

b) Anlaşmalarla ilgili rapor veya bilgi notları hazırlanması ve Makama sunulması,

c) Sosyal güvenlik anlaşmalarının ve bunlarla ilgili idari anlaşmaların hazırlanması, mevcut anlaşmaların/sözleşmelerin tadilinde ve bunların uygulanmasında ortaya çıkan sorunların çözümünde ilgili merciler arasında koordinasyonun sağlanması, heyetlerarası müzakerelerin gerçekleştirilmesi,

d) İşgücü anlaşmalarının hazırlanması, mevcut anlaşmaların tadili ile uygulamada ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla heyetlerarası görüşmelerin gerçekleştirilmesi,

e) Bakanlığımız ile muhatap ülke Bakanlıkları arasında “İşbirliği Anlaşması” veya “İşbirliği Protokolleri”nin oluşturulmasıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi,

f) Anlaşma taslak metinleri üzerinde mutabakat sağlanması ve söz konusu anlaşmaların imzalanmasının kararlaştırılması halinde imza yetkisinin alınmasını teminen Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimde bulunulması,

g) İmzalanan yeni anlaşma veya tadil anlaşmalarının TBMM’de iç onay sürecinin başlatılması ve iç onay sürecinde Bakanlığımıza düşen görevlerin yerine getirilmesi,

h) Sosyal güvenlik alanında yapılan anlaşmalar ile işbirliği protokolleri konusunda veri bankası oluşturulması ve verilerin düzenli olarak güncellenmesi,

i) Türkiye - F. Almanya İstisna Akdi Anlaşmasının uygulanması, ortaya çıkan sorunların çözümü amacıyla iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin gerçekleştirilmesi, Türk firmalarının ve vatandaşlarımızın bu konudaki taleplerinin değerlendirilmesi,

j) Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının yabancı muhataplarıyla imzalayacakları anlaşma, protokol, mutabakat zaptı vb. hakkında görüş bildirilmesi,

k) Anlaşmaların uygulanmasının değerlendirilmesi amacıyla yetkili kurum ya da irtibat kurumlarıyla periyodik istişarelerin gerçekleştirilmesi,

l) “İkili Konsolosluk Görüşmeleri”, “Karma Ekonomik Komisyonu (KEK)” ve “Yüksek Düzeyli (Stratejik) İşbirliği Konseyi” Toplantılarının gündemine dair görüş oluşturulması ve toplantılara katılımın sağlanması

m) Bakanlığımız ile çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ülkelerin ilgili Bakanlıkları arasında “Bakanlıklararası Ortak Çalışma Grubu”nun kurulması ve/veya faaliyetlerinin yürütülmesi,

n) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.

  • Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığı

a) “Yurtdışı Hizmet Yönergesi”nde yer alan, Bakanlığın yurtdışı birimlerinin vatandaşlarımıza yönelik politika ve hizmetlerin uygulanmasının takibi ve raporlanması,

b) Yurtdışı birimlerinin aylık ve yıllık raporlarının takibi, analizi ve elde edilen çıktıların hizmet kalitesinin artırılmasında değerlendirilmesi,

c) Yurtdışı görev sonu değerlendirme raporlarının takibi, incelenmesi ve değerlendirilmesi,

d) Bakanlığın görev alanına giren konularda yerli ve yabancı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takibi,

e) Yurtdışı teşkilatı tarafından yürütülen Eylem Planlarının uygulanmasının takibi, raporların incelenmesi ve değerlendirilmesi,

f) Yurt birimlerimizin çalışmaları ile yurt dışındaki vatandaşlarımıza ait istatistiki verilerin derlenmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi,

g) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili seminer, konferans ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, bu konuda üniversitelerle işbirliği yapmak,

h) Yurt dışında yapılan seminer, konferans ve açık oturum gibi her türlü toplantı raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi; çıktıların Bakanlığın ilgili birimlerine iletilmesi,

i) Vatandaşların, kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının yurtdışında çalışan vatandaşlarımızla ilgili bilgi taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanların Makam’a arz edilmesi,

j) Stratejik plan ve iç kontrol görevlerinin yürütülmesi,

k) Vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerin ulusal mahkemeleri ile uluslararası mahkemeler tarafından verilen ve vatandaşlarımızın menfaatlerini koruyan kararlar hakkında YVHD tarafından hazırlanan bilgi notlarının veri tabanına işlenmesi ve yurtdışı teşkilatına bilgi verilmesi,

l) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.

  • Eğitim Daire Başkanlığı

a) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması,

b) Yurt içinde Genel Müdürlüğümüzün görev alanına giren konularda seminer, konferans ve benzeri organizasyonlar düzenlemek, bu konuda üniversitelerle işbirliği yapmak,

c) Eğitim materyallerin temini ve/veya hazırlanması,

d) Gerektiğinde Bakanlık dışından eğitimcilerin sağlanması,

e) Eğitime ilişkin anketlerin düzenlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

f) Katılımcıların sertifikalarını hazırlamak,

g) Uluslararası kuruluşların eğitim programlarının takibi, personelin bu imkanlardan yararlanmasına yönelik çalışmalarda bulunulması,

h) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi

  • Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı
a) Ülkemizin taraf olduğu ve Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Avrupa Konseyi (AK), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) gibi kuruluşların Bakanlığımızın görev alanına giren konularına ilişkin çalışmaların yürütülmesi, raporların hazırlanması ve ilgili kuruluşlara sunulması,

b) Uluslararası kuruluşlar tarafından hazırlanan dönemsel raporlara katkı sağlanması ve soru formlarının görev alanımıza giren bölümlerinin cevaplandırılması,

c) Uluslararası kuruluşlara sunulan raporların sözlü savunmasının yapılması,

d) Ulusal ve uluslararası sendikalar ile sivil toplum kuruluşlarının ülkemizin çalışma ve sosyal güvenlik alanındaki uygulamalarıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşlara yaptığı şikayetlerin yanıtlanması,

e) Bakanlığımızın faaliyet alanına giren uluslararası sözleşmelerin onaylanabilirliklerinin incelenmesi ve görüş hazırlanması,

f) Uluslararası kuruluşlarca hazırlanan yeni belgelerle ilgili olarak görüş hazırlanması,

g) Uluslararası kuruluşlarla birlikte seminer, konferans ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesi veya düzenlenen bu tür toplantılara katılımın sağlanması,

h) Bakanlığımızın görev alanına giren ve uluslararası kuruluşlarla ilgili olan konularda katkı sağlanması,

i) Uluslararası kuruluşların Bakanlığımızın görev alanına giren konulardaki komite çalışmalarına katılım ve bu komitelerde ülkemiz görüşlerinin yansıtılması,

j) G 20 ile ilişkilerde Bakanlığımızın görev alanına giren konularda çalışmaların yürütülmesi,

k) Bakanlığımızın görev alanına giren konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkilerden doğan faaliyetlerin yürütülmesi, yeni işbirliği ve çalışma alanlarının oluşturulması,

l) Yurtdışında bulunan vatandaşlarımızın göçmenler hukukundan kaynaklanan haklarının tespiti; raporların hazırlanması, uluslararası platformlarda bu yönde aktif bir politikanın izlenmesi,

m) Bakanlığımızı ilgilendiren mevzuat ve/veya kanun tasarıları hakkında uluslararası sözleşmeler çerçevesinde görüş hazırlanması,

n) Makam tarafından gerçekleştirilen dış görevler ile yabancı heyetlerin ziyaretlerine yönelik olarak bilgi dosyalarının hazırlanması,

o) Yukarıda sayılan uluslararası kuruluşlarla ilgili hazırlanacak her türlü toplantı raporu, bilgi notu gibi çıktıların veri bankasına işlenmek üzere Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Daire Başkanlığına iletilmesi,

p) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.
  • Protokol Daire Başkanlığı
a) Protokol görevlerinin protokol ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi,

b) Bakanlığımızın merkez, taşra ve bağlı kuruluşlarında görev yapan personelin yurtdışına yapacakları temaslarla ilgili makam onayının alınması, geçici görevlendirmeyle ilgili diğer işlemlerin yürütülmesi ve ilgili Makamlara bilgi verilmesi,

c) Bakanlığımız üst yönetiminin yurtdışına yapacakları temaslarla ilgili geçici görevlendirme işlemlerinde planlama, rezervasyon, seyahat programı gibi faaliyetlerin yürütülmesi,

d) Bakanın davetlisi olarak ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacak heyetler için güvenlik önlemleri, ulaşım hizmetleri, konaklama, yemek, sosyal aktivite gibi hizmetlerin sağlanmasını teminen ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması; heyetin düzeyine uygun olarak ziyaret programının hazırlanması,

e) Genel Müdürlüğün davetlisi olarak ülkemize çalışma ziyaretinde bulunacak heyetler için ulaşım hizmetleri, konaklama, yemek, sosyal aktivite gibi hizmetlerin sağlanmasını teminen ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunulması; heyetin düzeyine uygun olarak ziyaret programının hazırlanması,

f) Muhatapları tarafından Bakana gönderilen davetlerin/mektupların tercüme edilmesi ve Makama sunulması; Bakanın muhataplarına göndereceği davetlerin/mektupların hazırlanması, gönderilmesinin sağlanması,

g) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.

  • İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
a) Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, bütçe görüşmeleri için bütçe notunun hazırlanması,

b) Merkezde ve yurtdışında görevli personelimize ait her türlü personel hareketlerine ilişkin hazırlık çalışmalarının yapılması,

c) Genel Müdürlüğümüzün her türlü büro mal ve malzeme alımları ile bunların ayniyat işlemlerinin yapılması,

d) Büro mal ve malzemelerinin bakım onarımlarının yapılması,

e) Dış ve iç genelgelerin içeriğine göre duyurulması,

f) Gelen evrakların birimlere dağıtılması,

g) Gizli–gizlilik dereceli özel muhafaza gerektiren evraklara ilişkin işlemlerin yapılması,

h) Personel dosyalarının muhafaza edilmesi ve gayri faal arşivin korunması,

i) Bakanlık Arşiv Yönetmeliğine göre evrakların muhafaza edilmesi ve arşivin korunması,

j) Yurtdışı birimlerimizin mal ve malzeme alımlarının karşılanması amacıyla, birimlerimizin talepleri göz önünde bulundurularak avans (idari ödenek) gönderilmesi, yapılan harcamaların incelenerek mahsuba bağlanmasıyla hesabın kapatılması,

k) Yurtdışı birimlerimizin demirbaş kayıtlarının tutulması ve takip edilmesi,

l) ILO’ya yıllık aidatın ödenmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi,

m) Yurtdışı birimlerimizin idari ödenek hesap numaralarının ve mutemetlerinin tespiti ile ilgili işlemlerin yapılması ve Merkez Bankası’na bildirilmesi,

n) Yurtdışı personelin (kadrolu ve sözleşmeli) maaş, sürekli ve geçici görev yollukları ile tedavi giderlerine ait işlemlerin yürütülmesi,

o) Yurtdışı sözleşmeli personelin sigortalılık işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi,

p) Merkezden yapılan geçici görevlendirmelerin yolluk işlemlerinin yapılması,

q) Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen uluslararası toplantılara ilişkin temsil ve ağırlama giderlerinin karşılanması işlemlerinin yapılması,

r) Merkez ve yurtdışı personelinin rapor ve izin işlemlerinin yerine getirilmesi,

s) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi

  • Yayınlar ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı
a) Periyodik yayınlar (DİYİH Güncel) ile diğer kitap ve broşürlerin hazırlanması,

b) Bilgi ve dokümantasyon merkezi ile veri bankasının yönetimi ,

c) Genel Müdürlükte hazırlanan ülke raporu, araştırma raporu, bilgi notu, istatistikler vb. dokümanın veri bankasına işlenmesi,

d) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatına yönelik olarak basın yayın organlarında yer alan haber ve yayınların takibi,

e) Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın çalışma hayatına yönelik programların yapılmasını teminen TRT ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapılması,

f) Elektronik Doküman Yönetim Sistemi birim proje sorumluluğu görevinin yürütülmesi,

g) Genel Müdürlük Makamınca verilecek diğer görevlerin yürütülmesi.