No

Sözleşme Adı Onay Tarihi Durumu
C 2 İşsizlik Sözleşmesi

14.07.1950

Onaylandı
C 11 Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi

29.03.1961

Onaylandı
C 14 Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi

27.12.1946

Onaylandı
C 15 Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi

29.09.1959

30.10.1998 tarihinde fesholmuştur(*)

C 26 Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi

29.01.1975

Onaylandı
C 29 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

30.10.1998

Onaylandı
C 34 Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi

27.12.1946

23.01.1952 tarihinde fesholmuştur (**)

C 42 İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)

27.12.1946

Onaylandı
C 45 Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi

21.04.1938

Onaylandı
C 53 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

22.04.2005

Onaylandı
C 55 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 58

Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)

29.09.1959

30.10.1998 tarihinde fesholmuştur(*)

C 59 Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)

12.07.1993

30.10.1998 tarihinde fesholmuştur(*)

C 68 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı

C 69 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 73 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 77 Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi

02.11.1984

Onaylandı
C 80 Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

13.07.1949

Onaylandı
C 81 İş Teftişi Sözleşmesi

05.03.1951

Onaylandı
C 87 Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi

12.07.1993

Onaylandı
C 88 İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi

14.07.1950

Onaylandı
C 92 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 94 Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi

29.03.1961

Onaylandı
C 95 Ücretlerin Korunması Sözleşmesi

29.03.1961

Onaylandı
C 96 Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)

23.01.1952

Onaylandı
C 98 Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi

23.01.1952

Onaylandı
C 99 Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi

23.06.1970

Onaylandı
C 100 Eşit Ücret Sözleşmesi

19.07.1967

Onaylandı
C 102 Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi

29.01.1975

Onaylandı
C 105 Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi

29.03.1961

Onaylandı
C 108 Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme

07.02.2005

Onaylandı
C 111 Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi

19.07.1967

Onaylandı
C 115 Radyasyondan Korunma Sözleşmesi

15.11.1968

Onaylandı
C 116 Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi

02.09.1968

Onaylandı
C 118 Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi

25.06.1974

Onaylandı
C 119 Makinaların Korunma Tertibatı ile Teçhizi Sözleşmesi

13.11.1967

Onaylandı
C 122 İstihdam Politikası Sözleşmesi

13.12.1977

Onaylandı
C 123 Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi

08.12.1992

Onaylandı
C 127 Azami Ağırlık Sözleşmesi

13.11.1975

Onaylandı
C 133 Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)

17.03.2005

Onaylandı
C 134 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 135 İşçi Temsilcileri Sözleşmesi

12.07.1993

Onaylandı
C 138 Asgari Yaş Sözleşmesi

30.10.1998

Onaylandı
C 142 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi

12.07.1993

Onaylandı
C 144 Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi

12.07.1993

Onaylandı
C 146 Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme

28.07.2005

Onaylandı
C 151 Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi

12.07.1993

Onaylandı
C 152 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 153 Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 155 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme

22.04.2005

Onaylandı
C 158 Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi

04.01.1995

Onaylandı
C 159 Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi

26.06.2000

Onaylandı
C 161 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

22.04.2005

Onaylandı
C 164 Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 166 Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

17.03.2005

Onaylandı
C 182 En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

02.08.2001

Onaylandı
- Yukarıda Sıralanan Sözleşmelerin Hepsi - -

No

Conventions Date Status
C 2 Unemployment Convention

14.07.1950

Ratified
C 11 Right of Association (Agriculture) Convention

29.03.1961

Ratified
C 14 Weekly Rest (Industry) Convention

27.12.1946

Ratified
C 15 Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention

29.09.1959

Denounced on 30.10.1998 (*)

C 26 Minimum Wage-Fixing Machinery Convention

29.01.1975

Ratified
C 29 Forced Labour Convention

30.10.1998

Ratified
C 34 Fee-Charging Employment Agencies Convention

27.12.1946

Denounced on 23.01.1952 (**)

C 42 Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised)

27.12.1946

Ratified
C 45 Underground Work (Women) Convention

21.04.1938

Ratified
C 53 Officers' Competency Certificates Convention

22.04.2005

Ratified
C 55 Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention

17.03.2005

Ratified
C 58 Minimum Age (Sea) Convention (Revised)

29.09.1959

Denounced on 30.10.1998 (*)

C 59 Minimum Age (Industry) Convention (Revised)

12.07.1993

Denounced on 30.10.1998 (*)

C 68 Food and Catering (Ships' Crews) Convention

17.03.2005

Ratified

C 69 Certification of Ships' Cooks Convention

17.03.2005

Ratified
C 73 Medical Examination (Seafarers Convention)

17.03.2005

Ratified
C 77 Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention

02.11.1984

Ratified
C 80 Final Articles Revision Convention

13.07.1949

Ratified
C 81 Labour Inspection Convention

05.03.1951

Ratified
C 87 Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention

12.07.1993

Ratified
C 88 Employment Service Convention

14.07.1950

Ratified
C 92 Accommodation of Crews Convention (Revised)

17.03.2005

Ratified
C 94 Labour Clauses (Public Contracts) Convention

29.03.1961

Ratified
C 95 Protection of Wages Convention

29.03.1961

Ratified
C 96 Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised)

23.01.1952

Ratified
C 98 Right to Organise and Collective Bargaining Convention

23.01.1952

Ratified
C 99 Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention

23.06.1970

Ratified
C 100 Equal Remuneration Convention

19.07.1967

Ratified
C 102 Social Security (Minimum Standards) Convention

29.01.1975

Ratified
C 105 Abolition of Forced Labour Convention

29.03.1961

Ratified
C 108 Seafarers' Identity Documents Convention

07.02.2005

Ratified
C 111 Discrimination (Employment and Occupation) Convention

19.07.1967

Ratified
C 115 Radiation Protection Convention

15.11.1968

Ratified
C 116 Final Articles Revision Convention

02.09.1968

Ratified
C 118 Equality of Treatment (Social Security )Convention

25.06.1974

Ratified
C 119 Guarding of Machinery Convention

13.11.1967

Ratified
C 122 Employment Policy Convention

13.12.1977

Ratified
C 123 Minimum Age (Underground Work) Convention

08.12.1992

Ratified
C 127 Maximum Weight Convention

13.11.1975

Ratified
C 133 Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention

17.03.2005

Ratified
C 134 Prevention of Accidents (Seafarers) Convention

17.03.2005

Ratified
C 135 Workers' Representatives Convention

12.07.1993

Ratified
C 138 Minimum Age Convention

30.10.1998

Ratified
C 142 Human Resources Development Convention

12.07.1993

Ratified
C 144 Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention

12.07.1993

Onaylandı
C 146 Seafarers' Annual Leave with Pay Convention

28.07.2005

Ratified
C 151 Labour Relations (Public Service) Convention

12.07.1993

Ratified
C 152 Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention

17.03.2005

Ratified
C 153 Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention

17.03.2005

Ratified
C 155 Occupational Safety and Health Convention

22.04.2005

Ratified
C 158 Termination of Employment Convention

04.01.1995

Ratified
C 159 Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention

26.06.2000

Ratified
C 161 Occupational Health Services Convention

22.04.2005

Ratified
C 164 Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention

17.03.2005

Ratified
C 166 Repatriation of Seafarers Convention (Revised)

17.03.2005

Ratified
C 182 Worst Forms of Child Labour Convention

02.08.2001

Ratified

Convention

Date de ratification

Statut

C2

Convention sur le chômage, 1919

14:07:1950

ratifiée

C11

Convention sur le droit d'association (agriculture), 1921

29:03:1961

ratifiée

C14

Convention sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921

27:12:1946

ratifiée

C15

Convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921

29:09:1959

dénoncée le 30:10:1998

C26

Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928

29:01:1975

ratifiée

C29

Convention sur le travail forcé, 1930

30:10:1998

ratifiée

C34

Convention sur les bureaux de placemet payants,1933

27:12:1946

denoncee le 23:01:1952

C45 

Convention des travaux souterrains (femmes), 1935

21:04:1938

ratifiée

C53

Convention sur les brevets de capacité des officiers, 1936

22:04:2005

ratifiée

C55

Convention sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936

17:03:2005

ratifiée

C58

Convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936

29:09:1959

dénoncée le 30:10:1998

C59

Convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937

12:07:1993

dénoncée le 30:10:1998

C68

Convention sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

17:03:2005

ratifiée

C69

Convention sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

17:03:2005

ratifiée

C73

Convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946

17:03:2005

ratifiée

C77

Convention sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946

02:11:1984

ratifiée

C80

Convention portant revision des articles finals, 1946

13:07:1949

ratifiée

C81

Convention sur l'inspection du travail, 1947

05:03:1951

ratifiée

C87

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

12:07:1993

ratifiée

C88

Convention sur le service de l'emploi, 1948

14:07:1950

ratifiée

C92

Convention sur le logement des équipages (révisée), 1949

17:03:2005

ratifiée

C94

Convention sur les clauses de travail (contrats publics), 1949

29:03:1961

ratifiée

C95

Convention sur la protection du salaire, 1949

29:03:1961

ratifiée

C96

Convention sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949

23:01:1952

ratifiée

C98

Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

23:01:1952

ratifiée

C99

Convention sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951

23:06:1970

ratifiée

C100

Convention sur l'égalité de rémunération, 1951

19:07:1967

ratifiée

C102

Convention concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952

29:01:1975

ratifiée

C105

Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957

29:03:1961

ratifiée

C108

Convention sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958

07:02:2005

ratifiée

C111

Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

19:07:1967

ratifiée

C115

Convention sur la protection contre les radiations, 1960

15:11:1968

ratifiée

C116

Convention portant révision des articles finals, 1961

02:09:1968

ratifiée

C118

Convention sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962

25:06:1974

ratifiée

C119

Convention sur la protection des machines, 1963

13:11:1967

ratifiée

C122

Convention sur la politique de l'emploi, 1964

13:12:1977

ratifiée

C123

Convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965

08:12:1992

ratifiée

C127

Convention sur le poids maximum, 1967

13:11:1975

ratifiée

C133

Convention sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

17:03:2005

ratifiée

C134

Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

17:03:2005

ratifiée

C135

Convention concernant les représentants des travailleurs, 1971

12:07:1993

ratifiée

C138

Convention sur l'âge minimum, 1973

30:10:1998

ratifiée

C142

Convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975

12:07:1993

ratifiée

C144

Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976

12:07:1993

ratifiée

C146

Convention sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

28:07:2005

ratifiée

C151

Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978

12:07:1993

ratifiée

C152

Convention sur la sécurité et l'hygiène dans las manutentions portuaires, 1979

17:03:2005

ratifiée

C153

Convention sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979

17:03:2005

ratifiée

C155

Convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

22:04:2005

ratifiée

C158

Convention sur le licenciement, 1982

04:01:1995

ratifiée

C159

Convention sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983

26:06:2000

ratifiée

C161

Convention sur les services de santé au travail, 1985

22:04:2005

ratifiée

C164

Convention sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

17:03:2005

ratifiée

C166

Convention sur le rapatriemnt des marins (révisée), 1987

17:03:2005

ratifiée

C182

Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999

02:08:2001

ratifiée